Cài Đặt SharePoint Designer 2013 – Lab Sharepoint 2013 P13

SharePoint 2013 hổ trợ người dùng sử dụng cả 2 sharepoint designer 2010 và sharepoint designer 2013, khi cài đặt sharepoint designer 2013 mặc định chỉ sử dụng được sharepoint designer 2010, chưa sử dụng được sharepoint designer 2013. Trong bài này hướng dẫn cài và cấu hình sharepoint designer 2013

Các Bước Cài Đặt SharePoint Designer 2013 :

Bài LAB này được chia làm các bước sau:

Cài Sharepoint designer

Cài Workflow management

Cấu hình workflow manager

Register-spWorkflowservice command

Kiểm Tra

Mục đích của bài lab: hướng dẫn cài và cấu hình sharepoint designer 2013

Thực Hiện Cài Đặt SharePoint Designer 2013

B1: Cài đặt sharepoint designer 2013.

B1:  Cài đặt sharepoint designer 2013.

Nếu đã cài office 64bit thì phải download và cài sharepoint designer 64bit.

cai dat sharepoint designer 2013

Check vào checkbox I accept the term of this agreement → Continue

huong dan cai dat sharepoint designer 2013

Ấn Install Now, chờ cho đến khi cài xong

cai dat sharepoint designer 2013-lab sharepoint

B2. Cài Workflow manager.

B2. Cài Workflow manager.

Download và chạy file workflow manager

cai dat sharepoint designer 2013

Download web platform

huong dan cai dat sharepoint designer 2013

Cài Web Platform

cai dat sharepoint designer 2013-lab sharepoint

Ấn Install tiến hành cài

cai dat sharepoint designer 2013

Ấn I Accept

huong dan cai dat sharepoint designer 2013

Ấn Continue

cai dat sharepoint designer 2013-lab sharepoint

Chờ quá trình cài đặt xong

cai dat sharepoint designer 2013

Tiếp tục ấn continue

huong dan cai dat sharepoint designer 2013

Ấn Finish

cai dat sharepoint designer 2013-lab sharepoint

B3. Cấu hình workflow management.

B3. Cấu hình workflow management.

Xuất hiện màn hình welcome. Chọn Configure workflow manager with default settings

cai dat sharepoint designer 2013

Nhập vào server cài SQL server ấn test connection. Nhập password, check vào checkbox Allow workflow management over http on this computer, nhập certificate generation key 2 lần ấn vào →

huong dan cai dat sharepoint designer 2013

Chờ ít phút và ấn vào check như trong hình

cai dat sharepoint designer 2013-lab sharepoint

Chờ quá trình cấu hình hoàn tất

cai dat sharepoint designer 2013

Quá trình cấu hình đã hoàn tất và không có lỗi.

huong dan cai dat sharepoint designer 2013

B4. Register-SPWorkflowService command .

B4. Register-SPWorkflowService command .

Trở về màn hình Metro chọn Sharepoint 2013 management shell

cai dat sharepoint designer 2013-lab sharepoint

Gõ lệnh: Register-SPWorkflowService  –SPSite “http://ser100:49105

-WorkflowHostUri “ http://ser100.nhatnghe.local:12291” -AllowOAuthHttp

cai dat sharepoint designer 2013

B5. Kiểm tra.

B5. Kiểm tra.

Vào Central administration chọn Manage service applications

huong dan cai dat sharepoint designer 2013

Chọn Workflow Service Application

cai dat sharepoint designer 2013-lab sharepoint

Kiểm tra thấy Workflow is Connected là thành công.

cai dat sharepoint designer 2013

Hoàn tất bài lab

Lab Sharepoint server 2013 phần tiếp theo

Mr CTL

Leave a Reply