Lab Sharepoint 2013 p1- Cài đặt SQL Server 2012

Bài lab sharepoint 2013 phần 1 sẽ hướng dẫn cài đặt SQL server 2012, sau khi thực hiện xong bài lab này, chúng ta sẽ biết cách cài đặt SQL server 2012 để tích hợp với Sharepoint 2013.

 

 Yêu cầu phần cứng cài đặt SQL server 2012:

  Minimum Recommend
Processor 1.4 Ghz 2.0 Ghz hoặc cao hơn
Ram 512 Mb 4.0 Gb hoặc cao hơn
Hard Disk 6.0 Gb 40 Gb hoặc cao hơn

 

Server cài SQL Server 2012 phải là member của domain, trong môi trường test các bạn có thể cài chung với domain controller. 

Chuẩn bị đĩa cài đặt SQL Server 2012, trước khi cài nên update windows server 2012

Triển khai cài đặt SQL server 2012:

Setup SQL server 2012

Trong đĩa cài đặt SQL Server 2012  → Chọn file Setup, Trong giao diện cài đặt của SQL Server → Chọn Installation,  Chọn New new SQL server stand-alone installationor add features to an existing installation.

Cai dat SQL server 2012
Màn hình Install SQL server 2012

Trong Setup Support Rules sau khi kiểm tra các yêu cầu trước khi cài đặt → Chọn OK.

huong dan Cai dat SQL server 2012
Màn hình Setup suport rules

Install setup files ấn Install.

Cai dat SQL server 2012 Install Setup file
Màn hình Install Setup file

Setup support rules ấn next.

cai dat SQL server 2012 - Setup Support Rules
Màn hình Setup Support Rules

 Trong Product Key → Chọn Evaluation → ấn Next.

huong dan cai dat SQL server 2012 - Product Key
Màn hình Product Key

Trong License Terms → Chọn Iaccept the license terms → Chọn Next.

huong dan cai dat SQL server 2012 - License Term
Màn hình License Term

Chọn Setup Role

Trong Setup Role → Chọn SQL Server Feature Installation → ấn Next.

cai dat SQL server 2012 - Setup Role
Màn hình Setup Role

Trong Feature Selection → Chọn các feature cần thiết như trong hình → ấn Next.

huong dan cai dat SQL server 2012 - Feature Selection
Màn hình Feature Selection

 

Trong Installation Rules → ấn Next.

huong dan cai dat SQL server 2012 - Installation Rules
Màn hình Installation Rules

Trong Instance Configuration có thể để mặc định hoặc chọn Named instance để đặt tên khác →  ấn Next.

huong dan cai dat SQL server 2012 - Instance Configuration
Instance Configuration

 Kiểm tra về yêu cầu dung lượng đĩa cứng → ấn Next.

SQL server 2012
Màn hình kiểm tra dung lượng đĩa

Server configuration

Trong Server Configuration → Trong phần SQL Server Analysis Services, chọn Browse.

huong dan cai dat SQL server 2012 - Server Configuration
Màn hình Server Configuration

Nhập administrator → check Names.

SQL server 2012 - Chọn user
Chọn User name

Nhập Password administrator → next.

huong dan cai dat SQL server 2012 - password
Nhập Password

Trong Database Engine Configuration → Chọn Add Current User → Khai báo Administrator →  Next.

SQL server 2012 - Database Engine Configuration
Màn hình Database Engine Configuration

Trong Analysis Services Configuration → chọn Add Current User → Khai báo Administrator → Next.

 SQL server 2012 - Analysis Services Configuration
Màn hình Analysis Services Configuration

Trong Reporting Services Configuration → Chọn Install only → Next.

SQL server -Reporting Services Configuration
màn hình Reporting Services Configuration

Error Roporting → Next.

huong dan cai dat SQL server 2012 - Error Roporting
Màn hình Error Roporting

Installation Configuration rules

Installation Configuration rules → Next.

SQL server 2012
Màn hình Installation Configuration rules

 Ready to Install → Install.

SQL server 2012 - Ready to Install
Màn hình Ready to Install

Đang diễn ra quá trình cài đặt, Chờ cho đến khi cài đặt SQL Server 2012 Xong → chọn Close.

Chờ Hoàn tất cài SQL server 2012
Chờ Hoàn tất

Thời gian cài SQL server 2012 khá lâu, sau khi cài xong chúng ta sẽ tiến hành cài sharepoint server 2013, mời các bạn theo dõi ở phần tiếp theo.

Xem các bài lab sharepoint server 2013 khác.

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply