Lab Sharepoint 2013 P2 – Cài Sharepoint server 2013

Lab Sharepoint 2013 phần 2, sẽ hướng dẫn các bạn cài Sharepoint server 2013. Phần này sẽ được thực hiện qua 4 bước:

  1. Install software prerequisites.
  2. Install SharePoint Server.
  3. Sharepoint Configuration.
  4. Configuration Server farm.

Thực hiện Lab Sharepoint 2013 phần 2 này xong , bạn sẽ biết cách cài Sharepoint server 2013.

Để cài đặt sharepoint 2013 trước tiên chúng ta cần quan tâm đến yêu cầu phần cứng:

Processor

        64bit, 4-Core cho hệ thống nhỏ,

        64bit, 8-Core cho hệ thống lớn.

Ram

        8G-16G cho hệ thống nhỏ,

      24G-32G cho hệ thống lớn.

Hard Disk

        80G

 

Server cài sharepoint server 2013 phải là member của domain, nếu có điều kiện, các bạn nên có 1 server là domain controller, một server cài SQL server và một server cài Sharepoint Server 2013. trong môi trường test các bạn có thể cài chung trên cùng một server.

 Và yêu cầu phần mềm để cài Sharepoint 2013: 

o  DVD cài đặt MS SharePoint Server 2013,

o  Microsoft .NET Framework 4.5,

o  Windows Management Framework 3.0,

o  Application Server Role, Web Server (IIS) Role,

o  Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 Native Client,

o  Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 SP1 (x64),

o  Windows Server AppFabric,

o  Microsoft Identity Extensions,

o  Microsoft Information Protection and Control Client,

o  Microsoft WCF Data Services 5.0,

o  Cumulative Update Package 1 for Microsoft AppFabric1.1 for Windows Server (KB2671763),

Các software này các bạn không cần download về cài trước, vì không quá trình cài sharepoint server 2013 các software này sẽ tự cài.

Cài Sharepoint server 2013: 

B1. Install software prerequisites.
 

B1:Phải chuột vào đĩa DVD SharePoint Server 2013, chọn Install or run program from your media.

Cài Sharepoint server 2013
Cài Sharepoint từ DVD

 Chọn Install software prerequisites 

Huong dan cai sharepoint 2013
Install software prerequisites

Chương trình tự động download và cài đặt những phần cần thiết cho Microsoft SharePoint 2013 → Next

Lab cài sharepoint server 2013
Các software prerequisites

Chọn I accept the terms of the License Agreement(s)→ Next

Install sharepoint 2013
màn hình License Agreement

Hệ thống yêu cầu khởi động lại để quá trình cài đặt tiếp tục, Ấn Finish để khởi động lại

Lab sharepoint 2013
Yêu cầu restart

Quá trình cài đặt các software cần thiết

tung buoc cai sharepoint 2013
Đang cài software prerequisites

Hệ thống có thể yêu cầu khởi động lại lần nữa, sau đó quá trình cài đặt thành công → Finish

Cài Sharepoint server 2013
cài software prerequisites xong

B2. Install SharePoint Server

B2: Trở về màn hình Install →Chọn Install SharePoint Server

cai sharepoint server - Install SharePoint Server
Install SharePoint Server

 Nhập Product Key → Chọn Continue

Install sharepoint 2013 - Product Key
Product Key

Trong Read the Microsoft Software License Terms →Chọn I accept the terms of this agreement Continue

Lab cài sharepoint 2013
Read the Microsoft Software License Terms

Trong File Location để mặc định →Install Now

cai sharepoint 2013 tung buoc
Chọn nơi cài

Quá trình cài đặt đang diễn ra

steps install sharepoint server 2013
Đang cài sharepoint

Sau khi cài đặt thành công để mặc định → Chọn Close để cấu hình Sharepoint 2013

hoan tat cai sharepoint 2013

B3. Sharepoint Configuration.

B3: Màn hình Welcome to SharePoint Products →Next

Welcome to SharePoint 2013 Products
Welcome to SharePoint Products

 

Chọn Yes

Lab cai sharepoint 2013
Sharepoint configuration

Màn hình Connect to a Server farm →Chọn Create a new server farm →Next

huong dan cai sharepoint server 2013
Màn hình Connect to a Server farm

 Trong Specify Configuration Database Settings,  Khai báo như sau:

  •  Database Server: Tên máy tính cài SQL Server 2012
  •  Username: domain\Administrator và password

→ Next

sharepoint 2013
Specify Configuration Database Settings

Tại Specify Farm Security Settings →Khai báo Passphrase tùy ý (ví dụ: P@ssword) → Chọn Next Màn hình Configure SharePoint Central Administration Web Application→ Chọn Next

Lưuý: Có thể đặt lại Port Number cho dễ nhớ → Chọn Next

Cài sharepoint server 2013 từng bước
Port Number

Tiếp tục ấn next

setup sharepoint server

Quá trình cấu hình MS SharePoint Server 2013

Lab

Nhấn Finish để hoàn tất

Installation sharepoint server 2013

B4. Configuration server farm

 B4: Đăng nhập vào Site bằng tài khoản Administrator

Trong phần cấu hình Farm →Chọn No, I don’t wish to participate →OK

cài sharepoint server 2013 - Configuration server farm
Configuration server farm

 

Chọn Start the Wizard

cac buoc cai sharepoint server 2013
Start the Wizard

Khai báo như trong hình và các check box mặc định→ Next,

cài Sharepoint server 2013

huong dan cai sharepoint 2013 chi tiet

Chờ quá trình cấu hình Farm xong, Ấn Cancel → để hủy bỏ việc tạo Site → hoàn tất quá trình cài Sharepoint server 2013.

 

 Xem tiếp Lab Sharepoint 2013 phần 3.

 Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply