Cross-Site Publishing – Lab Sharepoint Server 2013 P20

Một trong những tính năng mới của sharepoint 2013 là Cross-site publishing. Bạn có thể xây dựng site để quản trị nội dung và xuất thông tin ra một hay nhiều trang publish. Sử dụng chức năng mới này của sharepoint 2013 để xây dựng site bán hàng cho công ty.

TRIỂN KHAI CROSS-SITE PUBLISHING:

Trong bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

  • Tạo site quản trị, tạo site publish
  • Tạo site collection (nơi lưu hình ảnh)
  • Tạo Alias, active site collection features
  • Tạo Term store management
  • Chỉ định nơi lưu trữ hình.load hình vào site hình
  • Upload sản phẩm vào site quản trị và approved sản phẩm
  • Cấu hình catalog settings
  • Cấu hình search
  • Cấu hình site Publish.

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn có thể sử dụng Cross-site publishing

THỰC HIỆN CROSS-SITE PUBLISHING:

B1: Tạo site quản trị, tạo site publish

B1: Tạo site quản trị, tạo site publish

Vào central Administration Chọn Application Management manage web application

CROSS-SITE PUBLISHING

Chọn New

CROSS-SITE PUBLISHING

Port: 80, Host header: admin.nhatnghe.local, sửa lại database name OK

CROSS-SITE PUBLISHING

Chọn Create site collection

CROSS-SITE PUBLISHING

Title: Admin

CROSS-SITE PUBLISHING

Chọn template: Product Catalog

XÂY DỰNG SITE BÁN HÀNG DÙNG CROSS-SITE PUBLISHING

User name: administrator Ok

XÂY DỰNG SITE BÁN HÀNG DÙNG CROSS-SITE PUBLISHING

Chờ tạo site collection xong Ok

XÂY DỰNG SITE BÁN HÀNG DÙNG CROSS-SITE PUBLISHING

Tiếp tục chọn New

XÂY DỰNG SITE BÁN HÀNG DÙNG CROSS-SITE PUBLISHING

Port: 80, host header: www.nhatnghe.local

XÂY DỰNG SITE BÁN HÀNG DÙNG CROSS-SITE PUBLISHING

Allow Anonymous: Yes

XÂY DỰNG SITE BÁN HÀNG DÙNG CROSS-SITE PUBLISHING

Database name: Wss_content_www Ok

XÂY DỰNG SITE BÁN HÀNG DÙNG CROSS-SITE PUBLISHING

Chọn Create site collection

Title: Home

picture017

Template: Publishing Portal

XÂY DỰNG SITE BÁN HÀNG DÙNG CROSS-SITE PUBLISHING

User name: administrator Ok Ok

picture019

B2.Tạo site collection

B2.Tạo site collection (nơi lưu hình ảnh). Chọn lại Application Management Create site collections

picture021

Chọn web site: www.nhatnghe.local. Title: Hinh, URL: hinh

picture022

Template: product Catalog

picture023

User name: administrator Ok ok

picture024

B3. Tạo Alias, active site collection features

B3. Tạo Alias, active site collection features

Vào DNS tạo 2 alias là admin và www

picture031

Vào site admin.nhatnghe.local, vào settings site settings

picture032

Chọn site collection features.

picture033

Active cross-site collection publishing

picture034

B4. Tạo Term store management

B4. Tạo Term store management. Chọn settings\site settings Term store management

picture035

Phải chuột product hierarchy chọn create term, đặt tên Sản Phẩm

picture036

Phải chuột vào Sản Phẩm chọn Create Term

picture037

Tạo các term như trong hình

picture038

Chọn admin.nhatnghe.local, trong site collection access: http://www.nhatnghe.local

picture039

B5. Chỉ định nơi lưu trữ hình

B5. Chỉ định nơi lưu trữ hình.load hình vào site hình. Tại site admin vào settings\site settings

XÂY DỰNG SITE BÁN HÀNG DÙNG CROSS-SITE PUBLISHING

Chọn Suggested content browser locations

XÂY DỰNG SITE BÁN HÀNG DÙNG CROSS-SITE PUBLISHING

Chọn new item

XÂY DỰNG SITE BÁN HÀNG DÙNG CROSS-SITE PUBLISHING

Display name: hinhSP, URL: http://www.nhatnghe.local/sites/hinh/PublishingImages Save

picture043

Vào Site www.nhatnghe.local/sites/hinh, chọn settings\Site contents

picture045

Chọn Images

picture046

Chọn New item

picture047

Upload các hình sản phẩm vào

picture050

B6. Upload sản phẩm vào site quản trị và approved sản phẩm.

B6. Upload sản phẩm vào site quản trị và approved sản phẩm.

Trở lại site http://admin.nhatnghe.local, chọn products New Item

picture051

Nhập từng sản phẩm vào Product, mỗi sản phẩm có Item number khác nhau, đưa sản phẩm vào đúng Item Category Save

picture052

Sau khi upload sản phẩm xong, phải chuột vào từng sản phẩm chọn Approve/Reject

picture053

Chọn Option Approved Ok

picture054

B7. Cấu hình catalog settings.

B7. Cấu hình catalog settings. Tại site admin.nhatnghe.local chọn Products vào tab List\List Settings

picture055

Chọn Catalog Settings trong phần General Settings

picture056

Check vào checkbox Enable this library as a catalog, Click Enable anonymous access.

picture057

Chọn Make Anonymous

picture058

Chọn Item Number ấn add sang bên phải OK

picture059

B8. Cấu hình search.

B8. Cấu hình search.

Vào Central administration chọn Manage service applications

picture060

Chọn Search service application 1 đã tạo ở bài trước

picture061

Chọn content sources

picture062

Chọn Local Sharepoint Sites

picture063

Add thêm site admin.nhatnghe.local vào start Addresses OK

picture064

Chọn Local Sharepoint sites Start Full Crawl

picture065

Chờ vài phút cho đến khi Status: Idle. Trở về Central administration chọn Manage web application chọn site admin.nhatgnhe.local chọn Service connection, set default search service application 1, tương tự cho www.nhatnghe.local

picture066

B9. Cấu hình site publishing.

B9. Cấu hình site publishing.

Vào site www.nhatnghe.local, chọn settings\Site settings

picture067

Chọn Manage catalog connections

picture068

Chọn Connect to a catalog

picture069

Chọn connect

picture070

Chọn option như trong hình, chọn Sản phẩm trong phần Root term of hierarchy, các option còn lại để default Ok

picture071

Trở về www.nhatgnhe.local chọn menu laptop sẽ thấy các sản phẩm, chọn Check it in

picture073

Chọn tiếp Publish It

picture074

Chọn qua menu Desktop sẽ thấy các sản phẩm desktop

picture075

Chọn qua menu Camera sẽ thấy các sản phẩm Camera. Hoàn tất bài lab.

picture076

Lab Sharepoint 2013 phần 21

Mr CTL -labs.ctl.vn

Leave a Reply