Quản Lý Đơn Đặt Hàng – Lab SharePoint Server 2013 P11

Giả sử công ty bạn đang sở hữu chuỗi cửa hàng bán lẽ và các nhà máy sản xuất, các nhà máy này sẽ sản xuất các sản phẩm cung cấp cho chuỗi các cửa hàng của công ty. Khi cửa hàng nào cần nhập sản phẩm, sẽ đặt hàng nhà máy sản xuất các sản phẩm cho của hàng mình.

Khi nhân viên của hàng lập đơn đặt hàng gửi về nhà máy, thì đơn hàng này sẽ được gửi đến của hàng trưởng duyệt trước, sau đó mới gửi về cho giám đốc nhà máy. Giám đốc nhà máy có thể nhận hay từ chối đơn hàng vì lý do nào đó. Và nhân viên cửa hàng cũng có thể biết đơn hàng của mình có được trưởng cửa hàng hay giám đốc nhà máy chấp nhận hay không.

Bạn là quản trị sharepoint của công ty, bạn sẽ giải quyết yêu cầu trên như thế nào, bài lab này sẽ giúp bạn thực hiện yêu cầu trên

Triển Khai Quản Lý Đơn Đặt Hàng:

Trong bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

 • Tạo subsite Quản lý sản xuất
 • Tạo list sản phẩm
 • Tạo column list sản phẩm
 • Dùng infopath edit form nhập sản phẩm
 • Tạo list nhà máy
 • Tạo column list nhà máy
 • Dùng infopath edit form nhập nhá máy
 • Tạo form library Đơn đặt hàng
 • Thiết kế form Đơn đặt hàng dùng infopath
 • Publishing đơn đặt hàng
 • Tạo workflow
 • Tạo View
 • Tạo Promoted link
 • Edit page
 • Kiểm Tra

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn sẽ biết cách edit form dùng infopath, tạo form mới bằng infopath và publish vào sharepoint, định nghĩa workflow mới bằng sharepoint designer workflow, tạo promoted link

Thực Hiện Quản Lý Đơn Đặt Hàng:

B1: Tạo subsite Quản lý sản xuất

B1: Tạo subsite Quản lý sản xuất

Vào Site internal.nhatnghe.local Chọn Settings Chọn site contents

Quản Lý Đơn Đặt Hàng

Chọn New Subsite

Quản Lý Đơn Đặt Hàng

Nhập Title: Quản lý sản xuất , URL name:QLSX, select a template: team site

Quản Lý Đơn Đặt Hàng

Chọn option Use unique permissions, chọn option yes và ấn Create

Quản Lý Đơn Đặt Hàng

picture004

Cấp quyền cho user truy cập vào site ok

ỨNG DỤNG WORKFLOW TRONG QUẢN LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG

B2. Tạo list sản phẩm.

B2. Tạo list sản phẩm.

Tại site quản lý sản xuất vào settings chọn add an app

ỨNG DỤNG WORKFLOW TRONG QUẢN LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG

Chọn Custom list

ỨNG DỤNG WORKFLOW QUẢN LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG

Nhập name: sanpham create

ỨNG DỤNG WORKFLOW QUẢN LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG

Chọn list sản phẩm vừa tạo

ỨNG DỤNG WORKFLOW QUẢN LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG

Vào list\list settings

ỨNG DỤNG WORKFLOW QUẢN LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG

Chọn list name, description and navigation

picture011

Sửa lại name: Sản Phẩm (tiếng việt có dấu cho đẹp) save

picture012

B3. Tạo column list sản phẩm

B3. Tạo column list sản phẩm

Tại list\list setting trong phần column chọn create column

picture013

Column name: Tên sản phẩm, chọn option single line of text

picture014

Require that this column contains:Yes ok

picture015

Trở lại list\list setting trong phần column chọn Titte

picture016

Đổi column name: mã sản phẩm ok

picture017

B4. Edit form nhập sản phẩm

B4. Edit form nhập sản phẩm

Tại list sản phẩm chọn List\Customize form

picture018

ấn allow để open infopath

picture019

Chọn tab Page design chọn themes cho form.

picture021

Edit form lại như trong hình

picture022

Đặt con trỏ bên dưới tên sản phẩm, vào tab home trong controls chọn button 2 lần để thêm 2 button

picture023

Phải chuột vào 1 button chọn buttom properties..

picture027

Chọn action: submit, label: Luu ấn Submit option

picture028

Chọn các checkbox như trong hình, chọn apter submit: Open a new form ok ok

picture029

Vào tab data chọn form submit

picture031

Trong phần condition ấn None-rule runs when form…để set điều kiện lưu

picture032

Mã sản phẩm và tên sản phẩm không rỗng ok

picture033

Phải chuột vào button còn lại chọn properties

picture034

Action: chọn Rules, Label: Thoát ok

picture035

Chọn button thoát chọn tab home manage rules

picture036

Vào new chọn action

picture037

Đặt tên rule thoát, ấn add chọn close the form ok

picture038

Sau đó qua tab File chọn info form options

picture041

Bỏ checkbox như trong hình ok

picture042

Cũng tại tab file chọn publish Sharepoint list. Hoàn tất edit form nhập sản phẩm, tiến hành nhập thử dữ liệu.

picture043

B5. Tạo list nhà máy

B5. Tạo list nhà máy

Trở lại site quản lý sản xuất chọn settings add an app

picture044

Chọn custom list

picture045

Name: NhaMay create

picture046

Chọn list nhà máy mới tạo

picture047

Vào list\list settings

picture048

Trong general settings chọn list name, description and navigation

picture049

Name: Nhà máy save

picture050

B6. Tạo column cho list nhà máy.

B6. Tạo column cho list nhà máy.

Tại list settings, trong phần columns chọn create column

picture051

Column name: tên nhà máy, chọn option single line of text

picture052

Chọn option yes trong require that this column….

picture053

Tiếp tục chọn create column

picture054

Name Địa chỉ: single line of text ok

picture055

Tiếp tục create column, column name: điện thoại nhà máy, single line of text

picture058

Require that this column : yes

Set điều kiện cho điện thoại nhà máy là 11 ký tự như không được phép nhập chữ

Dùng hàm Isnumber(value(điện thoại nhà máy)) để kiểm tra ok

picture059

Tạo tiếp column ngày thành lập nhà máy, kiểu dử liệu: date and time

picture061

Require that this column : yes, chọn option date only

picture062

Set điều kiện cho ngày thành lập nhà máy <=ngày hiện tại ok

picture063

Cũng có thể set thêm điều kiện cho ngày thành lập nhà máy bằng cách chọn Validation settings trong phần general settings

picture064

Đây là ví dụ set thêm điều kiện cho ngày thành lập nhà máy

picture065

Tiếp tục tạo column: Giám đốc nhà máy, single line of text ok

picture067

Chọn title trong phần column

picture001

Đổi Title thành mã nhà máy

picture002

B7. Edit form nhập thông tin nhà máy

B7. Edit form nhập thông tin nhà máy

Trở về list nhà máy chọn list Customize form

picture068

ấn allow để open infopath

picture069

Xóa bỏ attach file không sử dụng

picture071

Xóa luôn field giám đốc nhà máy

picture072

Đặt con trỏ ngay giám đốc nhà máy, vào tab home chọn control person/group

picture073

Person\group mới add vào

picture074

Phải chuột vào field giám đốc nhà máy chọn field properties

picture075

Trong phần Default Value ấn Fx

picture076

ấn Insert Field or group

picture077

Chọn show advanced view

picture078

Chọn displayName ok

picture079

Ok

picture080

Gán field giám đốc nhà máy = DisplayName ok

picture081

đặt con trỏ bên dưới giám đốc nhà máy, vào tab home chọn control button 2 lần

picture082

Tăng kích thước cho 2 button mới add vào

picture084

Phải chuột vào 1 button chọn button properties

picture085

Action: Submit, label: lưu, ấn submit options

picture086

Chọn option như trong hình ấn advanced

picture087

Chọn các checkbox và option như trong hình, trong phần after submit chọn open a new form ok ok

picture088

Chọn tab Data Form submit

picture090

Tạo rule luu, ấn None-rule runs when form…

picture091

Trong phần myfields chọn select a field or group

picture092

Chọn các field và Set điều kiện cho nút Lưu ok

picture093

Phải chuột button còn lại chọn button properties…

picture094

Chọn action: Rules, label: Thoát ok

picture095

Chọn button thoát, chọn tab home manage Rules

picture096

Chọn New Action

picture097

Chọn add Close the form

picture098

OK

picture099

Edit form thông tin nhà máy xong, chọ tab File

picture100

Chọn Info form Options

picture101

Bỏ các checkbox như trong hình ok

picture102

Sau đó chọn Publish Sharepoint List

picture103

Trở lại site quản lý sản xuất vào list\list settings trong phần Views chọn All Items

picture104

Bỏ chọn checkbox group Ok. Hoàn tất edit form nhập thông tin nhà máy, tiến hành nhập dữ liệu test

picture105

B8. Tạo Form Đơn Đặt Hàng

B8. Tạo Form Đơn Đặt Hàng

Trở lại site Quản lý sản xuất vào Settings add an App

picture109

Chọn form Library

picture110

Name: DonDatHang Create

picture111

Chọn DonDathang vừa tạo chọn Library Library Settings

picture112

Chọn List name-description and navigation

picture113

Đổi Name: Đơn Đặt Hàng Save

picture114

B9. Thiết kế form Đơn đặt hàng dùng infopath.

B9. Thiết kế form Đơn đặt hàng dùng infopath.

Vào Infopath designer chọn New Sharepoint Form Library Design form

picture115

Tạo Mã phiếu: Chọn tab Home chọn text box

picture116

Phải chuột vào field1 mới tạo chọn text box properties..

picture117

Đặt Field name: Map ấn Fx

picture118

Formula: Concat(“Don hang so –“, now()) ok Ok

picture119

Tạo field nhà máy: Đặt con trỏ phía dưới MaP vào Tab Home chọn Drop-down List

picture121

Phải chuột vào field2 chọn drop-down list box properties

picture122

Chọn option Get choices from an external data source add

picture123

Chọn Option Receive date next

picture124

Chọn option Sharepoint library or list next

picture125

Nhập vào site: http://internal.nhatnghe.local/QLSX –> next

picture127

Chọn list nhà máy next

picture128

Check vào Tên nhà máy và Giám đốc nhà máy. next

picture129

Check vào store a copy of the data …. next

picture130

Nhập name: Chọn nhà máy Finish

picture131

Ok

picture132

Xóa các rows phía dưới Map và nhà máy.

picture133

Nhập các thông tin như trong hình và merge các cell còn lại

picture134

Đặt con trỏ vào cell mới vừa merge, chọn tab home chọn Repeating table

picture135

Number of columns= 2

picture136

Phải chuột vào field3 chọn Change control\Drop-down list box

picture137

Phải chuột vào field3 chọn Drop-down list box properties

picture138

Field name: SanPham chọn option get choice from an external data source add

picture139

Chọn option receive data next

picture140

Chọn option sharepoint library or list next

picture141

Nhập vào site http://internal.nhatnghe.local/QLSX –> next

picture142

Chọn list sản phẩm next

picture143

Chọn checkbox tên sản phẩm next

picture144

Check vào store a copy … next

picture145

Name: Chọn sản Phẩm Finish

picture146

Ok

picture147

Phải chuột vào field4 trong repeating table chọn text box properties

picture148

Field name : Soluong, Data type Whole Number ok

picture149

Phải chuột repeating table chọn repeating table properties

picture150

Check vào các checkbox như trong hình Ok

picture151

Phía dưới repeating table thêm ngày giao hàng, chọn tab home chọn control date picker

picture152

Phải chuột vào field5 chọn date picker properties

picture153

Field name: Ngaygiao, data type: date ok

picture154

Đặt con trỏ phía dưới ngày giao hàng, chọn tab home add 2 button

picture155

Phải chuột vào 1 button chọn button properties..

picture157

Action: Rules and custom code, Label: Gửi yêu cầu Ok

picture158

Tương tự cho buton còn lại, Action: Rules and custom code, Label: Thoát Ok

picture160

Trong cửa sổ Field chọn myFields add field (tạo thêm field Trangthai là field điều khiển load form)

picture161

Field name: Trangthai, Type: text Ok

picture162

Form Đơn đặt hàng và các field mới tạo xong, bây giờ sẽ tạo rule cho các button

picture163

Chọn Button Gửi yêu cầu, vào tab Home chọn manage rulres

picture164

New action

picture165

Đặt tên rule: Rule gửi yêu cầu, click None – rule runs when …

picture166

Set điều kiện cho nút Gửi yêu cầu ok

picture167

Ấn add chọn Set a field’s value

picture168

Set Field Trangthai=Gui Yeu Cau Ok

picture169

Tiếp tục ấn add chọn Submit data

picture170

Ấn add

picture171

Chọn Option Submit data next

picture172

Chọn option To a documentlibrary on a sharepoint site next

picture173

Document library:http://internal.nhatnghe.local/QLSX/Dondathang (nơi lưu form)

File Name :Concat(‘File – ‘, Map), check vào Allow Overwrite if file exists next

picture174

Enter a name: Lưu Phiếu yêu cầu Finish

picture175

Ok

picture176

Tiếp tục ấn add Chọn close the form ok

picture177

Chọn Button thoát, chọn tab home manage rules, ấn new Action

picture179

Ấn add chọn Close this form ok

picture180

Đơn đặt hàng vừa thiết kế xong, Ấn Ctrl+A để copy toàn bộ form

picture181

Chọn tab page design New View

picture182

Đặt tên view: Duyet Yeu cau Ok

picture183

Paste toàn bộ nội dung đã copy vào view mới, chèn thêm row bên dưới mã phiếu

picture184

Thêm nhân viên đề nghị bên dưới Mã phiếu, vào tab home chọn text box

picture188

Phải chuột vào field6 (mới add vào) chọn text box properties

picture189

Field Name: Nhanvienthuchien, data type: text ok

picture190

Vào Tab Data Chọn Data Connections (lấy tên nhân viên tạo đơn đặt hàng, khi trưởng phòng load form thì tên nhân viên tạo form sẽ tự hiện thị)

picture191

ấn add

picture192

Chọn Option Receive data next

picture193

Chọn option Sharepoint library or list next

picture194

Nhập vào site: http://internal.nhatnghe.local/QLSX –> next

picture195

Chọn Đơn Đặt hàng next

picture196

Check vào Created by next

picture197

Check vào store a copy of the…. next

picture198

Nhập vào Lấy tên nhân viên Finish

picture199

Close, tạo data connection xong

picture200

Phải chuột vào field nhanviendenghi chọn textbox properties

picture201

ấn Fx

picture202

ấn Insert Field or group

picture203

Chọn DisplayName trong dataFields ok

picture204

OK (gán nhanviendenghi = displayname)

picture205

Qua tab Display chọn Read-only ok

picture206

Chèn thêm row bên dưới nhân viên đề nghị

picture207

Thêm Giám đốc nhà máy, và tab home chọn control text box

picture208

Phải chuột vào field7 chọn textbox properties

picture209

Field name: Tengiamdocnhamay, data type: Text, ấn Fx

picture210

Ấn Insert Field or Group

picture211

Chọn nhà máy(secondary) chọn giám đốc nhà máy trong datafields ok

picture212

Ok

picture213

Qua tab Display chọn Read-only ok

picture206

Chuyển các list box thành text box

picture228

Phải chuột vào các text box chọn properties

picture229

Chọn tab Display check vào read only

picture230

Tương tự cho các textbox khác.

Phải chuột vào nút Gửi yêu cầu chọn properties

picture215

Đổi label thành Đồng ý OK

picture216

Tương tự phải chuột vào nút Thoát chọn properties, đổi label thành Từ Chối Ok

picture217

Giao diện view Duyệt yêu cầu mới thiết kế xong

picture218

Chọn Button từ chối vào tab Home chọn Manage Rules

picture219

Chọn Set a Field’s Value gán field Trangthai = Tu Choi Ok

picture220 .

Rule của Button từ chối sau khi edit xong

picture221

Tương tự chọn Button Đồng ý vào tab Home chọn Manage Rules

Chọn Set a Field’s Value gán field Trangthai = Dong Y Ok

picture222

Rule của Button Đồng ý sau khi edit xong

picture223

Copy toàn bộ nội dung view duyệt yêu cầu

picture224

Vào tab page design chọn New View

picture225

Đặt tên view: Nhan Don ok, paste toàn nội dung vào View mới

picture226

Phải chuột Button đồng ý chọn button properties

picture231

Đổi label thành Nhận Phiếu ok

picture232

Chọn Button nhận phiếu, vào tab home chọn manage rule, click vào Set a field’s value

picture234

Đổi field trangthai =Da Nhan ok

picture235

Tương tự chọn Button Từ Chối, click vào Set a field’s value

picture237

Đổi field trangthai =Khong Nhan Ok

picture238

Chèn thêm 1 row bên dưới ngày giao hàng

picture239

Thêm ý Kiến của Giám đốc nhà máy, vào tab home chọn control Rich text box, Phải chuột vào Rich text box vừa add chọn rich text box properties, đặt Field name: Y kien giam doc nha may

picture240

Thiết kế xong View Nhan Don, copy toàn bộ nội dung view Nhan Don

picture242

Vào Tab Page design chọn New View

picture243

Đặt View name: Xong ok, Paste Toàn bộ nội dung vào view mới

picture244

Phải chuột vào field Ykiengiamdocnhamay chọn rich text box properties chọn read only Ok

picture245

Xóa 2 button hiện có, chèn thêm lại 1 button mới, phải chuột vào button chọn button properties

picture246

Action: Rules and Custom Code, label: Xong Ok

picture247

Chọn Button Xong vào tab home chọn Manage Rules

picture248

Chọn new Action đặt tên rule Rule Xong, ấn add chọn Close this form OK

picture249

View Xong đã được thiết kế xong, bây giờ sẽ tạo rule cho form load

picture250

Vào Tab Data chọn Form Load

picture251

Chọn new Action

picture252

Click None – rule runs when form

picture253

Set điều kiện cho field trangthai contains Gui yeu Cau Ok

picture254

Ấn add chọn Switch Views

picture255

Chọn View Duyet Yeu Cau Ok

picture256

Đặt tên Rule load View Duyet yeu cau

picture257

Tiếp tục new action

picture258

Đặt tên rule Load View Nhận Phiếu, click vào none-rules run when form…

picture259

Set điều kiện cho field trangthai contains Dong Y Ok

picture260

Ấn add chọn Switch Views, chọn view Nhan Don Ok

picture261

Rule Load View Nhan Phieu vừa hoàn tất

picture262

Tiếp Tục new Action

picture263

Đặt tên rule Load View Xong, click vào None-rules run when form…

picture264

Set Điều kiện field trangthai contains Tu Choi or trangthai contains Khong Nhan or trangthai contains Da Nhan Ok

picture265

Ấn add chọn Switch Views, chọn view Xong Ok

picture266

Rule Load View Xong hoàn tất, Việc thiết kế form cũng hoàn tất

picture267

Các View vừa thiết kế bao gồm:

View Default

picture002

View Duyệt yêu cầu (khi trưởng phòng duyệt sẽ load form Duyet yeu cau)

picture003

View Nhan Don (khi giám đốc nhà máy nhận đơn sẽ load form Nhan Don)

picture004

View Xong (sau khi hoàn tất sẽ load form Xong)

picture005

B10. Publish Form Đơn Đặt hàng

B10. Publish Form Đơn Đặt hàng

Vào tab File chọn Info Form Option

picture268

Box checkbox Show Infopath Commands in ….

picture269

Chọn property promotion, ấn add chọn 2 column trangthai và Ten giam doc nha may, 2 column này sẽ được tạo trong sharepoint

picture270

Chọn Security and Trust, chọn option Full trust như trong hình

picture271

Chọn Compatibility, Form type: Web Browser form ok

picture272

Chọn Publish SharePoint Server

picture273

Nhập vào site http://Internal.nhatnghe.local/QLSX –> next

picture274

Chọn checkbox Enable this form to be …và option Administrator-Approved form….

picture275

Ấn Browse, chọn nơi lưu trữ form đặt tên form Save

picture276

Kiểm tra lại đường dẫn Ấn next

picture277

Các field sẽ được publish vào sharepoint Next

picture278

Ấn Publish, publish thành công ấn Close

picture279

Vào Central Administrator chọn General application settings Click Upload form template trong infopath form services

picture281

ấn Browse chọn file cần publish ấn Upload

picture282

picture283

Upload thành công OK

picture284

Phải chuột form mới upload chọn Activateto a site collection

picture285

Site collection: http://internal.nhatnghe.local Ok

picture286

Trở về site Internal.nhatnghe.local vào Settings\site settings

picture287

Chọn Site collection features

picture288

Tìm và active formdondathang vừa publish

picture289

Chọn Đơn đặt hàng vào Library\library settings

picture290

Chọn Advanced settings trong general settings

picture291

Trong Allow management of content type chọn yes ok

picture292

Trong phần Content Types chọn add from existingsite content types

picture295

Chọn Formdondathang ấn add sang bên phải -> Ok

picture296

Cũng trong phần Content Types chọn change new button order and …

picture298

Chọn formdondathang chọn số 1 Ok

picture299

Trong phần columns chọn add from existing site columns

picture300

Chọn Assigned to add sang phải OK. Hoàn tất publish form DonDathang

picture301

B11. Tạo workflow.

B11. Tạo workflow.

Chọn Đơn đặt hàng, chọn tab Library\Workflow Setting Create a workflow in sharepoint designer.

picture001

Ấn Allow

picture002

Đặt tên workflow: gui Mail, Platform Type:Sharepoint 2010 workflow ok

picture003

Trong phần Condition chọn If any value equals value

picture004

Click vào Value

picture005

Chọn Fx

picture006

Data source: Current Item

Field from source: Trang Thai Ok

picture007

Chọn equals, click value, chọn Fx

picture008

Nhập vào Gui Yeu Cau Ok

picture010

Điều kiện If vừa thiết lập xong

picture011

Đặt con trỏ phía dưới If, vào Action chọn Lookup Manager of a User

picture012

Click vào This User

picture013

Chọn User who created current item Ok

picture014

Output to tạo biến Manager ( Tìm quản lý của create by xuất ra biến manager)

picture016

Đặt con trỏ phía dưới Find Manager, chọn action Set field in Current Item

picture018

Click vào field

picture019

Chọn Assigned To, Click vào value

picture020

Chọn Workflow Lookup for a User ấn add

picture021

Data source: Workflow variables and Parameters

Field from source: Variable:manager

Return field as: Display name ok Ok

picture022

Đặt con trỏ phía dưới then set vào action chọn Send an Email

picture024

Click vào these user

picture025

Trong phần to click vào biểu tượng cuốn sách, chọn Workflow lookup for a user ấn add Data source: Workflow variables and Parameters

Field from source: variable manager

Return field as: Display Name Ok Ok

picture026

Trong Subject ấn …

picture027

Trong phần name nhập vào Đề nghị, ấn Add or change lookup

Data source: Workflow variable and paraments

Field from source: variable manager

Return field as Display anme Ok Ok

picture028

Nhập thêm Duyệt Phiếu yêu cầu Ok. Xong phần subject

picture029

Trong phần nội dung mail ấn add or change lookup

picture030

Thực hiện giống như trong phần Subject để lấy [%Variable:Manager%]

Nhập thêm Duyệt Phiếu Yêu cầu, ấn tiếp add or change lookup

picture031

Data source: Current Item

Field from source: Name(for use in form) Ok

picture032

Nội dung mail đã soạn xong Ok

picture033

Đặt con trỏ phía dưới then mail, chọn Else-If Branch

picture035

Vào condition chọn If any value equals value

picture036

Trong phần If click vào value ấn Fx

picture037

Data source: Current Item

Field from source: Trang Thai ok, chọn equals, click vào Value

picture039

Click vào … nhập vào Dong Y Ok, đặt con trỏ phía dưới If

picture041

Vào action chọn Set Field in Current Item

picture042

Click Vào Field Chọn Assigned To

picture043

Click vào Value Fx

picture044

Chọn Workflow lookup for a User Add

Data source: Current Item

Field from source: ten giam doc nha may Ok Ok

picture045

Xong phần set field value ( set assigned to = ten giamdoc nha may)

Đặt con trỏ phía dưới Set Assigned To vào Action chọn Send An Email

picture047

Click vào These users

picture048

Ấn vào biểu tượng cuốn sách

picture049

Chọn Workflow lookup for a user add

picture050

Data source : Current Item

Field from source: Assigned To

Return field as: Display name OK ok

picture051

Trong phần Subject nhập vào Phiếu yêu cầu

Trong phần nội dung mail nhập: Đề nghỉ giám đốc nhà máy thực hiện phiếu yêu cầu, ấn add or change Lookup

picture055

Data source: Current item

Field fromn source: Name(for use in forms) ok

picture056

Soạn xong phần nội dung mail Ok

picture057

Xong phần tạo workflow, vào Workflow settings

picture058

Check vào 2 check box như trong hình

picture059

Ấn Publish, Hoàn tất tạo workflow Gửi mail

picture060

B12: Tạo View

B12: Tạo View

Trở lại Đơn đặt hàng, chọn Library\Library setting

picture001

Trong phần View chọn Create view

picture002

Trong phần Start from an existing view chọn All documents

picture003

View Name: PhieuYeuCauGuiChoToi và chọn các checkbox như trong hình

picture004

picture004

Trong phần filter chọn Assigned to =[Me] and Trang Thai Contains Gui Yeu Cau Or Trang Thai contains Dong Y ok

picture005

Tiếp tục chọn Create view trong phần view

picture007

Chọn View PhieuYeucauGuiChoToi

picture008

View Name: PhieuYeuCauCuaToiBiTuChoi và các checkbox như trong hình

picture009

Trong phần filter chọn Assigned to =[Me] and Trang Thai Contains Tu Choi Or Trang Thai contains KhongNhan ok

picture010

Tiếp Tục chọn Create View Trong phần View

picture011

Chọn View PhieuYeuCauCuiToiBiTuChoi

picture012

View name: PhieuYeuCauTrPhongDaDongY và các checkbox như trong hình

picture013

Trong phần filter chọn Created By =[Me] and Trang Thai contains Dong Y ok

picture014

Tiếp tục chọn Create View Trong phần View

picture015

Chọn View PhieuYeuCauTrPhongDaDongY

picture016

View Name: PhieuYeuCauNhaMayNhan và các checkbox như trong hình

picture017

Trong phần filter chọn Created By =[Me] and Trang Thai contains Da Nhan ok

Tạo View Xong

picture018

B13. Tạo Promoted Links

B13. Tạo Promoted Links

Trở về Site Quản Lý Sàn Xuất vào Setting chọn Add an App

picture019

Chọn Promoted Links

picture020 ]

Name: LinkKetNoic Create

picture021

Tạo Thư Viện chứa hình ảnh. Trở về Site Quản Lý Sàn Xuất, Setting chọn Add an App

picture022

Chọn Asset Library

picture023

Name: HinhKetNoi Create, Upload hình vào Library hình kết nối

picture024

Phải chuột vào hình chọn Copy shortcut, paste link vào file text

picture025

Trở về Đơn Đặt hàng chọn View PhieuYeuCauCuaToiBiTuChoi, copy link từ thanh address, paste và file text

picture026

Trở về LinkKetnoi chọn New Item

picture027

Title: Đơn hàng của Tôi Bị Từ Chối, Paste Link và vị trí thích hợp Save

picture028

Link kết nối vừa tạo xong

picture029

Tương tự copy và tạo link Đơn Hàng Gửi Cho Tôi

picture030

Tạo tiếp link Đơn Hàng Nhà máy đã nhận

picture031

Trở về Đơn Đặt hàng chọn New Document open form Đơn Đặt hàng copy link ở thanh address paste vào file text

picture033

Bỏ phần từ &SaveLocation=http.. Cho đến dấu & tiếp theo (để dấu & lại)

picture001

Bỏ tiếp Phần &Source=http.. Cho đến dấu & tiếp theo (để dấu & lại). copy link còn lại

picture003

Tạo Pomoted link Tạo Đơn hàng Mới, paste link mới copy vào Link location

Xong phần tại link liên kết

picture034

B14 Edit page

B14 Edit page

Trở về Site Quản lý sản xuất vào page chọn edit page

picture036

Xóa hết các thông tin hiện có trong page, vào Tab Insert chọn Web part

picture037

Chọn Linkketnoi ấn add

picture038

Chọn Link kết nối, Edit Web Part

picture039

Nhập Title: Chọn Công Việc ok

picture040

Hoàn tất edit page

picture041

Test thử bài lab, Chúc bạn thành công

Lab Sharepoint Server 2013 Phần 12

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply