Lab Sharepoint 2013 P3 – Quản lý tin tức sự kiện

Lab Sharepoint 2013 phần 3, sẽ thực hiện chức năng quản lý tin tức, thông tin, sự kiện.

Bài lab này sẽ hỗ trợ bạn thiết lập thư viện thông tin dưới dạng báo điện tử, phân loại thông tin, cung cấp giải pháp, kinh nghiệm, kỹ năng…đáp ứng kịp thời cho mọi thành viên trong doanh nghiệp khi cần thiết. 

Tất cả thông tin sự kiện đều phải qua qui trình kiểm duyệt của lãnh đạo, trước khi hiển thị cho mọi thành viên trong doanh nghiệp.

Trong bài lab đầu tiên này hướng dẫn xây dựng quản lý tin tức sự kiện sử dụng sharepoint server 2013. Khi có thông tin sự kiện mới, thông tin sự kiện này sẽ được trưởng phòng hành chánh và giám đốc kiểm duyệt trước khi hiển thị thông tin cho mọi thành viên trong doanh nghiệp xem.

Triển khai quản lý tin tức sự kiện:

Trong bài LAB này được triển khai theo các bước sau:

 • Tạo Site trong Central Administration
 • Tạo host A trong DNS
 • Phân quyền
 • Tạo trang chủ
 • Tạo Tin tức sự kiện
 • Tạo column
 • Tạo WorkFlow
 • Tạo view
 • Tạo Web Part Page
 • Tạo Page
 • Tạo link
 • Kiểm Tra

Sau khi hoàn thành bài lab quản lý tin tức sự kiện này, các bạn sẽ biết cách tạo site mới trong sharepoint 2013, phần quyền trong site, tạo page trong site, sử dụng application Announcemment, cách tạo column, tạo Approval workflow, tại view, và hiện thị view dùng web part page

Thực hiện Lab Sharepoint 2013 P3 – Quản lý tin tức sự kiện:

B1. Tạo Site trong Central Administration

B1: Tạo Site trong Central Administration

Vào SharePoint Central Administration→ Chọn Application Management →Manage Web applications.

Lab sharepoint server 2013
Tạo Web Application

Ấn New.

Lab sharepoint server - quan ly tin tuc
chọn New – Tạo web applicatin

→Điền các thông tin như trong hình các giá trị khác để mặc định →Ok.

Lab sharepoint server quan ly tin tuc su kien

Lab sharepoint server
Create new Web Application

→chờ ít phút xuất hiện màn hình mới, rồi chọn Create Site collection.

Lab sharepoint server - Approval Workflow
Tạo site Collection

→Gõ Title và Chọn Enterprise Wiki trong tab Publishing.

Lab sharepoint server 2013 - Approval Workflow
ChọnTemplate

Nhập User name: Administrator →Ok →Ok.

Lab sharepoint server 2013 - tao site colletion
chọn user quản lý site collection

Tạo xong Site collection.

Tạo xong Site collection - lab sharepoint 2013 p3
Tạo xong Site collection

B2. Tạo host A trong DNS

 B2: Tạo host A.

Vào DNS → tạo host a là Internal.

Lab sharepoint server p3 - Tạo CNAME
Tạo CNAME

Sau khi tạo Alias xong, vào IE internal.nhatnghe.local→ nhập vào Username: nhatnghe\administrator và password. Nếu nhập đúng password mà vẫn không vào site được thì các bạn phải chỉnh lại registry, bằng cách vào run gõ lệnh Regedit → rồi tìm đến  key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa, phải chuột vào Lsa chọn new DWORD 32 và đặt tên là DisableLoopbackCheck → enter. Phải chuột vào DisableLoopbackCheck vừa tạo chọn modify và gán giá trị =1 → OK. Trở lại IE, nhập lại username và password lại sẽ logon được vào site.

B3. Phân quyền

B3 cấp quyền: Vào IE→ nhập vào internal.nhatnghe.local → Chọn Settings → chọn Site settings.

Lab sharepoint server 2013 - Cấp quyền
vào site settings

 Chọn People and groups.

Lab sharepoint server p3 - Chọn People and groups
Chọn People and groups

→Chọn Home Owners → New → Add user

Lab sharepoint server - Add user
Add user

Chọn user giám đốc và Tphanhchanh, cho 2 user này thuộc group Owners (các user này đã được tạo trong AD trước).

Lab sharepoint server 2013 p3 - Chọn user vào group Owner
Chọn user vào group Owners

→Chọn Home members → Add group hành chánh (chỉ có user group hành chánh mới có thể thêm tin tức sự kiện vào site)

Lab sharepoint server - Home members
Home members

Chọn Home Visitors → add NT AUTHORITY\authenticated user, mọi user có thể xem site này.

Lab sharepoint server - Chọn Home Visitors
Chọn Home Visitors
B4. Tạo trang chủ

B4: Tạo trang chủ:

Lab sharepoint server - Library settings
Chọn Library settings

Trở về Home, chọn page→Library settings→Trong Content types →Add from existing site content types.

Add from existing site content types

Chọn Web part page và welcome page …ấn nút add sang phải àok.

Chọn page template
Chọn page template

 Chọn lại Page

Lab sharepoint server - Chọn Page
Chọn Page

→ Files → New document →Web part page.

Tạo Page
Tạo Page

Chọn Layout như trong hình → nhấn create.

Lab sharepoint server - Chọn layout
Chọn layout

Make homepage → chọn Stop editing.

Make homepage
Make home page

B5. Tạo Tin tức sự kiện

B5: Tạo Tin Tức Sự Kiện:

Trở về Home→ chọn Settings→ Add an App.

Tạo Tin Tức Sự Kiện trong sharepoint
Tạo Tin Tức Sự Kiện

 chọn Announcements.

Lab sharepoint server - tạo Announcements
chọn Announcements

Nhập vào Name: Tin Tức →Create,

Lab sharepoint server - Nhập vào Name: Tin Tức
Nhập vào Name: Tin Tức

Tạo xong Announcement Tin Tức.

Lab sharepoint server 2013 - Announcement Tin Tức
Announcement Tin Tức

B6. Tạo column

B6: Tạo Column: Chọn Tintuc, chọn list → Create Column,

Lab sharepoint server - Create Column
Create Column

 Column name:loaitin, chọn các option và nhập thông tin như trong hình→ok.

Lab sharepoint server 2013 p3 - Column name

Lab sharepoint server - Các loại tin

Các loại tin

B7. Tạo WorkFlow

B7: Tạo workflow: tại TinTuc→ List →  chọn add Workflow,

Lab sharepoint server 2013 - Tạo workflow
Tạo workflow

Chọn Approval –Sharepoint 2010, nhập tên workflow:DuyetTin, vào các checkbox như trong hình → next,

Lab sharepoint server 2013 - add workflow

Lab sharepoint server - add workflow
Tạo workflow Approval –Sharepoint 2010

 Assign to: tphanhchanh và Giamdoc,

Lab sharepoint server - Assign user
Assign user

Check vào các checkbox như trong hình → save, Tạo Workflow xong.

quản lý tin tức

B8. Tạo view

B8: Tạo view: Trở về TinTuc→ List → Create view,

Lab sharepoint server 2013- Create view
Create view

→All items,

Lab sharepoint 2013
Chọn All items

 Trong View name: TinTuc và chọn các thông tin như trong hình,

Tạo View sharepoint server

Filter theo – loaitin is equal to Tin Tuc-Su Kien and Duyettin is equal to 16, Item limit =5.

Lab sharepoint
Tin đã duyệt

 Tương tự tạo View ThongtinDuan, List Create View,

Lab sharepoint server - create view

 

Chọn TinTuc

Lab sharepoint server - tạo view trong sharepoint

Trong View name: Thongtinduan và chọn các thông tin như trong hình,

Lab sharepoint - create View sharepoint

Filter theo – loaitin is equal to ThongTin Du An and Duyettin is equal to 16.

Lab sharepoint server - CTL.VN

Tương tự tạo View Quidinhchinhsach,

Lab sharepoint server - chung tan loc

Filter theo – loaitin is equal to Qui Dinh Chinh Sach and Duyettin is equal to 16.

CTL.VN - Lab sharepoint server 2013

 

Tương tự tạo View TinCongNghe.

CTL.VN

Filter theo – loaitin is equal to Tin Cong Nghe and Duyettin is equal to 16.

Lab sharepoint server

Tương tự tạo View TinChoDuyet.

sharepoint server 2013

Filter theo –Duyettin is equal to 2, tạo View xong.

sharepoint 2013 lab

 

B9.Tạo Web Part Page

B9 Edit page – tạo web part page:

Trở về Site internal.nhatnghe.local(home) → chọn page → Edit page,

sharepoint 2013 - CTL
Edit Page

chọn Add a web part,

Lab sharepoint server - Add a web part
Add a web part

→chọn TinTuc ấn nút Add,

Lab sharepoint server - Add a web part

chọn Edit webpart page,

Lab sharepoint server 2013 - Edit webpart pageSelected view: TinTuc,

Toolbar Type: No Toolbar,

Title: Tin Tức – Sự Kiện→ok.

sharepoint server 2013- webpart page

Tiếp tục Add a web part,

Lab sharepoint

→chọn TinTuc ấn nút Add,

sharepoint server

chọn Edit webpart page,

 Lab sharepoint server - Edit webpart page

 

Selected view: Thongtinduan,

Toolbar Type: No Toolbar,

Title: Thông Tin Dự Án → ok.

Lab sharepoint - create ViewTương tự các bước trên, add a web part page cho View Tin Công Nghệ ,

Selected view: TinCongNghe;

Toolbar Type: No Toolbar;

Title: Tin Công Nghệ →ok.

Lab sharepoint server -mr CTL

Tiếp tục add a web part page cho View Qui Định Chính Sách:

Selected view: TinCongNghệ;

Toolbar Type: No Toolbar;

Title: Qui Định Chính Sách.

Lab sharepoint server 2013 p3

→Stop edit, edit page xong, đã hiển thị các thông tin cần thiết trên chủ.

Lab sharepoint server - edit page
edit page xong
B10. Tạo page cho tin chờ duyệt

B10 Tạo page cho tin chờ duyệt:

Tại site Internal.nhatnghe.local chọn Settings → site contents →chọn Pages, chọn tab Files → New Document →Web part page,

Lab sharepoint server -Tạo page
Tạo page

Name: TrangChoDuyet, và các thông tin như trong hình→ Ấn Create,

New Web part page sharepoint 2013

 Chọn add a web part,

add a web part

Chọn Social Collaboration →chọn User Tasks →Ấn Add,

Lab sharepoint server - User Tasks
chọn User Tasks

Chọn Edit Web part,
Lab sharepoint server - Edit Web part

Title: Tin Cần Duyệt,

Lab sharepoint server - user task

Trong phần Advance chọn Target Audiences, chọn Home Owners ấn add → ok.

Lab sharepoint server - Target Audiences

Cấp Quyền cho Home Owners mới được phép thấy thông tin này →ok → Stop edit.

Lab sharepoint server - Home Owners

B11. Tạo link

B11. tạo Link: tạo 2 link cho trang chờ duyệt và thêm tin tức sự kiện
mới:

Tại trang chờ duyệt copy address của trang này. Trở về Home chọn link, Text to display: Tin Chờ Duyệt, paste address đã copy vào phần address → OK.

Lab sharepoint server - edit link

Trở lại Announcement Tin Tức, phải chuột vào new announcement chọn copy shortcut.

Lab sharepoint server - copy shortcut

Trở về home Chọn Link,

Lab sharepoint - edit link

Text to display: Thêm tin tức sự kiện mới. Paste address đã copy vào phần address → OK Tạo link xong.

sharepoint server - CTL.VN - Edit link

B12. Kiểm tra

B12 kiểm tra: Log on vào user hc1 (user thuộc group hành chánh) → thêm tin tức sự kiện mới có loại tin là Tin Tức Sự Kiện. Sau đó logon bằng quyền của user TPhanhchanh vào Tin Chờ Duyệt sẽ thấy thông tin
cần duyệt.

Lab sharepoint server - test kết qua 

 Chọn Approve để đồng ý.

Lab sharepoint server - kiểm tra kết quả

 

Tương tự  log on user GiámĐốc, vào Tin Chờ Duyệt sẽ thấy thông tin
cần duyệt, Lab sharepoint server - duyệt tin

Sau khi Approve xong, trở về Home sẽ thấy thông tin xuất hiện trong phần Tin Tức – Sự kiện.

Lab sharepoint server hết P3Hoàn tất bài lab quản lý tin tức sự kiện, các bạn có thể làm thêm View tin tức không được duyệt, Tạo thêm trang để hiển thị Tin tức không được duyệt này. Các bạn cũng có thể thêm các view khác để quản lý tin tức sự kiện phù hợp với doanh nghiệp của mình.

 

Xem thêm Lab sharepoint 2013 phấn 4

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply