Sử dụng Community site – lab sharepoint server 2013 P22

Community site là một trong những chức năng mới trong sharepoint 2013. Trong bài lab này sẽ hướng dẫn sử dụng community site để xây dựng diễn đàn cho công ty.

Trong Sharepoint server 2010 cũng có Community site, nhưng còn rất thô sơ, muốn xây dựng forum cần xây dựng rất nhiều công đoạn. Ở sharepoint 2013, Community site cung cấp đầy đủ các công cụ để xây dụng forum rất đơn giản. Bài lab này chúng ta sẽ sử dụng community site để tạo forum với sharepoint server 2013. 

Bài lab sử dụng community được thực hiện theo các bước sau:

  • Tạo Subsite diễn đàn, cấp quyền
  • Tạo thư viện hình
  • Tạo chuyên mục
  • Edit reputation
  • Tạo Badges
  • Edit Page
  • Test forum.

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn có thể tạo và sử dụng Community site để tạo forum một cách chuyên nghiệp.

Triển khai tạo forum bằng cách sử dụng community site: 

B1: Tạo Subsite diễn đàn và cấp quyền

B1: Tạo Subsite diễn đàn và cấp quyền

Vào Internal.nhatnghe.local→ Chọn Settings → Site contentssu dung community site (1)

Chọn New Subsite.su dung community site (2)

Title: Diễn Đàn, Url name: Diendan, Select a template: Community site.su dung community site (3)

Chọn option User unique permissions →Create.su dung community site (4)

Chọn option Use an existing group → Ok.su dung community site (5)

Tại site diễn đàn vào settings→ Site settings.su dung community site (6)

Chọn people and groups.su dung community site (7)

Chọn Diễn đàn Visitors, New→add users.su dung community site (8)

Add nhatnghe\domain users →Share.su dung community site (9)

Chọn Diễn đàn members, new\add users.su dung community site (10)

Add nhatnghe\domain users→ Share.su dung community site (11)

Tương tự, add administrator vào Owners group → Share. Cấp quyền xong.su dung community site (12)

B2. Tạo thư viện hình

B2. Tạo thư viện hình. Tại site diễn đàn vào Settings\site contents.su dung community site (13)

Chọn Picture Library.su dung community site (14)

Name: Thư Viện Hình → Createsu dung community site (15)

Chọn thư viện hình vừa tạosu dung community site (16)

Up các hình vào thư viện hình.su dung community site (17)

B3. Tạo chuyên mục.

B3. Tạo chuyên mục: tại thư viện hình chọn All pictures, phải chuột vào hình chọn copy shortcut.su dung community site (18)

Trở về site diễn đàn chọn Create Categories.su dung community site (19)

Chọn General→ edit Item.su dung community site (20)

Category name: Sharepoint 2013

Category Picture: paste link hình đã copy vào → save.su dung community site (21)

Trở về thư viện hình tiếp tục copy shortcut của hình khác, trở về categories→ new Item tạo thêm các category khác.su dung community site (22)

Các category đã tạo.su dung community site (23)

Tại categories chọn tab list→ List Settings.su dung community site (24)

Chọn List name, description and navigation.su dung community site (25)

Name: Chuyên Mục → Save.su dung community site (26)

B4. Edit reputation.

B4. Edit reputation. Tại site diễn đàn chọn Reputation settings.su dung community site (27)

Trong Achievement level representation, nhập vào Level 1 đến Level 5 → Ok.su dung community site (28)

B5. Tạo badges.

B5. Tạo badges. Tại site diễn đàn chọn Create badges.su dung community site (29)

Chọn Expert → Edit Item.su dung community site (30)

Sửa lại Badge Name: Network Support Team → Savesu dung community site (31)

Tương tự tạo thêm các badges khác.su dung community site (32)

Chọn administrator (user đã post bài), chọn tab Moderation, ấn Give badge.su dung community site (33)

Chọn Gifted badge→ Savesu dung community site (34)

B6. Edit Page.

B6. Edit Page. Trở về site diễn đàn, vào tab page→ edit. Vào tab Insert chọn Web part.su dung community site (35)

Trong categories chọn Apps, trong phần Parts chọn Chuyên Mục → add.su dung community site (36)

Vào tab page chọn save . Edit page xong.su dung community site (37)

B7.Test:

B7.Test: sign in vào từng user vào diễn đàn chọn chuyên mục post bài kiểm tra kết quả.su dung community site (38)

các có nhận ra rằng sự dụng community site tạo diễn đàn rất dễ và chuyên nghiệp không?

Lab Sharepoint 2013 P23 – Claims-Based Authentication

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply