Sử dụng Excel Service Báo Cáo Tồn Kho Sản Phẩm – Lab Sharepoint 2013 P15

Trong bài lab này hướng dẫn cách export sharepoint list ra excel để tạo báo cáo thống kê, sau đó publish thông tin trở lại sharepoint để hiển thị thông tin báo cáo đến mọi người.

Triển Khai Sử dụng Excel Service Báo Cáo Tồn Kho Sản Phẩm:

Trong bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

  • Export sharepoint list to Excel
  • Publish excel to sharepoint document
  • Dùng Pivot table tạo báo cáo
  • Sử dụng Excel web Access

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn sẽ biết cách export sharepoint list ra Excel, Sử dụng Pivot table, và Excel web Access

Thực Hiện Sử dụng Excel Service Báo Cáo Tồn Kho Sản Phẩm:

B1: Export sharepoint list to Excel

Vào site Internal.nhatnghe.local/QLTK chọn list Sản Phẩm, vào tab List chọn Export to Excel

Excel Service Báo Cáo Tồn Kho

Chọn Open

Excel Service Báo Cáo Tồn Kho

Enable

picture003

Open Excel vào tab data connections

Excel Service bao cao ton kho

Chọn Properties…

Excel Service bao cao ton kho

Check vào các checkbox như trong hình Ok Close

Excel Service bao cao ton kho

Vào tab File Option

Excel Service

Chọn Trust Center Trust center Settings

Excel Service

Chọn Trusted Locations Add new location…

Excel Service

ấn browse…

Excel Service

Chọn folder sẽ lưu file Ok Ok Ok

picture012

Vẽ đồ thị trên excel, save vào folder đã trust.

su dung Excel Service

B2. Publish excel to sharepoint document.

B2. Publish excel to sharepoint document.

Vào tab File chọn Save As SharePoint Ấn Browse

su dung Excel Service

Chọn site Internal.nhatnghe.local/QLTK/Shared Documents, Đặt tên file save

su dung Excel Service trong sharepoint 2013

Trở về Sharepoint Click vào baocaotonkhothang

su dung Excel Service trong sharepoint 2013

Xem kết quả trực tiếp trên Sharepoint

su dung Excel Service trong sharepoint 2013

Xem đồ thị trên sharepoint

su dung Excel Service trong sharepoint 2013

B3. Dùng Pivot table tạo báo cáo.

B3. Dùng Pivot table tạo báo cáo. Chọn Phiếu Xuất,

vào tab List Export to excel

su dung Excel Service trong sharepoint 2013

Chọn Enable, open excel

su dung Excel Service trong sharepoint 2013

Chọn Pivot Table.

su dung Excel Service trong sharepoint 2013

Ok

picture027

Custom Name: Tong Gia Xuat, Chọn Sum OK

picture028

Check vào các Checkbox như trong hình, chọn Pivot Chart

picture029

Chọn Kiểu đồ thị

picture030

Ấn save

picture031

lưu vào folder đã trust

picture032

Vào tab File chọn save as Sharepoint ấn Browse

picture033

Đặt tên file ấn save

picture034

B4. Sử dụng Excel web access.

B4. Sử dụng Excel web access.

Trở lại site http://internal.nhatgnhe.local/QLTK vào Page–> Edit

picture035

Vào tab Insert Web Part

picture036

Chọn Excel Web Access Add

picture037

Click here to open the tool pane

picture038

Workbook click vào …

picture039

Chọn file Baocaoxuatthang Insert

picture040

Named Item: gõ vào Chart 1 Ok

picture041

Vào Page chọn Save. Hoàn tất

picture042

Lab sharepoint server 2013 phần 16

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply