Sử dụng Mysite – lab sharepoint server 2013 P21

Lab sharepoint server 2013 phần 21, sẽ hướng dẫn sử dụng Mysite trong sharepoint để xây dựng web site cá nhân cho từng user. Khi user đăng nhập vào site cá nhân của mình, user có thể tạo profile, upload tài liệu hay user có thể tạo các subsite cho riêng mình.

Trong bài lab này hướng dẫn sử dụng Mysite để tạo ra site mẫu cho tất cả mọi user, từ đó user có thể tạo ra các subsite để lưu trữ các thông tin cá nhân..

Bài lab sử dụng Mysite trong sharepoint được thực hiện theo các bước sau:

  • Tạo My site host.
  • Tạo manage paths.
  • Tạo self-service site creation.
  • Tạo Permission policy.
  • Cấu hình User Policy.
  • Setup My site.
  • Start User profile service application.
  • Tạo Alias.
  • Kiểm tra sử dụng mysite.

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn có thể tạo và sử dụng mysite.

Triển khai sử dụng Mysite:

B1 Tạo My site host

B1 Tạo My site host

Vào central Administration→ Chọn Application Management → manage web applicationssu dung mysite (1)

Chọn new,su dung mysite (2)

Port: 80, Host header: Mysite.nhatnghe.local.su dung mysite (3)

Database name: Wss_content_Mysite → Ok

su dung mysite (4)

Chờ vài phút, ấn Create site collection.su dung mysite (5)

Title: Site Cá Nhân, Template: My site host.su dung mysite (6)

User name: administrator → Oksu dung mysite (7)

B2. Tạo manage paths

B2. Tạo manage paths. Trở về Manage web application, chọn Mysite.nhatnghe.local, chọn Managed Paths.su dung mysite (8)

Path: Personnal → add path→ Ok.su dung mysite (9)

B3. Tạo Self-service site creation.

B3. Tạo Self-service site creation.

Trở về Manaed web application chọn Mysite.nhatnghe.local chọn Self-service site creation.su dung mysite (10)

Site collections chọn option yes, Start a site chọn option prompt users to…: nhập vào Personal → Ok.su dung mysite (11)

B4. Tạo Permission Policy

B4. Tạo Permission Policy. Trở lại Managed web application chọn Permission Policy.su dung mysite (12)

Chọn Add permission policy Level.su dung mysite (13)

Name: Mysite Subsite Creation.su dung mysite (14)

Trong phần Site Permission check vào checkbox Grant Create Subsite, các checkbox còn lại để mặc định → Save.su dung mysite (15)

Permission Mysite Subsite Creation vừa tạo.su dung mysite (16)

B5. Cấu hình User Policy.

B5. Cấu hình User Policy. Trở lại Manage web application chọn User Policy.su dung mysite (17)

Chọn Add user.su dung mysite (18)

Chọn All zones → Nextsu dung mysite (19)

Users: Nhatnghe\Domain user, check vào checkbox Mysite Subsite Creation → Finish.su dung mysite (20)

Cấu hình User policy xong → Ok.su dung mysite (21)

B6. Setup Mysite.

B6. Setup Mysite. Trở về Central administrator chọn Manage service applications.su dung mysite (22)

Chọn User Profile Service Application.su dung mysite (23)

Chọn setup My Sitesu dung mysite (24)

MySite Host location:http://mysite.nhatnghe.local.

Location: Personal.su dung mysite (25)

Read Permission Level: Authenticated users →OK.su dung mysite (26)

B7. Start User Profile service application.

B7. Start User Profile service application. Trở về Central administrator, chọn monitor, chọn Review job definitions.su dung mysite (27)

Tìm và chọn chọn User profile service Application-Activity Feed job.su dung mysite (28)

Chọn daily → Run Nowsu dung mysite (29)

B8. Tạo alias

B8. Tạo alias, vào DNS phải chuột vào nhatnghe.local chọn new host(A or AAAA).su dung mysite (30)

Name: Mysite, Ip là Ip của sharepoint server.su dung mysite (31)

Tạo host A xongsu dung mysite (32)

B9. kiểm tra sử dụng mysite

B9. kiểm tra sử dụng mysite. Vào IE truy cập vào Mysite.nhatnghe.local bằng quyền Administrator, chờ vài phút rồi nhập thông tin cá nhân vào,rồi chọn Newsfeed.su dung mysite (33)

Chọn Skydrive, upload tài liệu lên skydrire (phiên bản mới là onedrive) .su dung mysite (34)

Chọn Site (admin Tự subsite cho mình).su dung mysite (35)

các bạn có thể logon vào user khác, kiểm tra mysite của từng user. Hoàn tất bài lab sử dụng mysite trong sharepoint server 2013.

lab sharepoint server 2013 phần 22 – xây dựng diễn đàn

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply