Tạo survey với sharepoint – lab sharepoint server 2013 p12

Lab sharepoint server 2013 phần 12, sẽ hướng dẫn cách tạo survey với sharepoint server 2013. Bài lab sẽ hướng dẫn cách sử dụng survey tạo phiếu khảo sát hay phiếu tham khảo ý kiến trực tuyến.

Ví dụ: Công ty có nhu cầu thực hiện khảo sát ý kiến của khách hàng, khách hàng không được xem và sửa phiếu khảo sát của những khách hàng khác, chỉ có giám đốc mới có thể xem tất cả các phiếu khảo sát của mọi người.

Tạo survey với sharepoint được thực hiện qua bước sau:

  • Tạo Survey.
  • Tạo các câu hỏi.
  • Không cho user xem và sửa phiếu tham khảo của user khác.
  • Phân quyền.
  • Kiểm Tra.

Mục đích của bài lab: sau khi hoàn hành các bạn sẽ biết cách tạo Survey  với sharepoint.

Triển khai tạo survey với sharepoint:

B1. Tạo survey:

B1: Tạo Survey. vào site internal.nhatnghe.local→ Settings → Add an App.tao survey voi sharepoint (1)

Chọn Surveytao survey voi sharepoint (2)

Name: Tham khảo ý kiến, chọn các option như hìnhtao survey voi sharepoint (3)

B2. Tạo câu hỏi.

B2 Tạo câu hỏi dạng choice radio buttons:tao survey voi sharepoint (4)

Chọn radio butuns → Next question để tạo câu kế tiếp.tao survey voi sharepoint (5)

Tương tự tạo câu hỏi dang choice Drop-down menu.tao survey voi sharepoint (6)

Chọn option Drop-down menu → next questiontao survey voi sharepoint (7)

Tạo tiếp câu hỏi dạng rating scale,tao survey voi sharepoint (8)

Chọn Number Range: 3, nhập Range Text → next Question.tao survey voi sharepoint (9)

Tạo tiếp câu hỏi dạng rating scale, có thêm ý kiến khác.tao survey voi sharepoint (10)

Chọn Number Range:3,nhập Range text,check vào show N/A option,nhập N/A option → next question.tao survey voi sharepoint (11)

Tạo câu hỏi dạng multiple line. Sau khi tạo câu hỏi xong ấn finsh.tao survey voi sharepoint (12)

B3. Không cho user xem và sửa phiếu tham khảo của người khác

B3 Không cho user xem và sửa phiếu tham khảo của người khác: Chọn phiếu tham khảo→ Settings→Survey settings.

tao survey voi sharepoint (13)

Chọn tiếp Advanced settings.tao survey voi sharepoint (14)

chọn các option như trong hình → ok.tao survey voi sharepoint (15)

B4. Cấp quyền.

B4 cấp quyền: Chọn phiếu tham khảo→ Settings→Survey settings → Permissions for this survey.tao survey voi sharepoint (16)

Chọn stop inheriting permissions,tao survey voi sharepoint (17)

→ chọn grant permissions.

tao survey voi sharepoint (18)

Cấp quyền cho mọi user được phép tạo survey → Share.

tao survey voi sharepoint (19)

B5. Kiểm tra

B5 Kiểm tra: sign in vào từng user thực hiện phiếu khảo sát online.

Các bạn có thể sắp xếp thứ tự câu hỏi theo luồng dữ liệu, để có được phiếu tham khảo phù hợp với nhiều tình huống khác nhau. hoàn tất bài lab hướng dẫn tạo survey với sharepoint server.

lab sharepoint server 2013 phần 13 – cài sharepoint designer

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply