Tìm Kiếm Trong SharePoint 2013 – Lab Sharepoint 2013 P19

Bài lab xây dựng site tìm kiếm trong sharepoint 2013, bạn có thể tìm kiếm theo tên tài liệu, nội dung của tài liệu, hay tên của user tạo ra tài liệu, bạn cũng có thể lọc kết quả tìm kiếm theo thời gian

Các bước triển khai tìm kiếm trong sharepoint 2013

Trong bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

  • Register managed account
  • Tạo search service application
  • Cấu hình search
  • Cấp quyền
  • Cấu hình people search
  • Tạo site tìm kiếm
  • Khai báo service connections
  • Test

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn có thể sử dụng dịch vụ tìm kiếm trong sharepoint

Triển khai tìm kiếm trong sharepoint 2013

B1: Register managed account

B1: Register managed account

Vào central Administration → Chọn Security → Configure managed accounts

Tim kiem trong sharepoint 2013

Chọn register Managed Account

Cấu hình Tim kiem trong sharepoint 2013

User name: nhatnghe\adminsearch (user đã được tạo trong AD) + Password  Ok

tạo site Tim kiem trong sharepoint 2013

User adminsearch vừa mới register xong

Tim kiem trong sharepoint 2013

B2. Tạo search service application

B2. Tạo search service application.

Chọn Application Management → Manage service application

Tim kiem trong sharepoint

Chọn New → Search Service Application

Cau hinh Tim kiem trong sharepoint 2013

Service Application name: Search service Application 1

Search service Account: Nhatnghe\adminsearch

Tim kiem trong sharepoint

Chọn Option Create new application pool, nhập application pool name.

Chọn option configurable: nhatnghe\adminsearch

tao site tim kiem trong sharepoint

Tiếp tục chọn option Create new application pool, nhập tên application pool name

Chọn option configurable: nhatnghe\adminsearch → ok

tim kiem trong sharepoint 2013

Chờ tạo service application mới

tao site search trong sharepoint

Hoàn tất tạo service application mới → Ok

tao site search trong sharepoint

B3. Cấu hình search.

B3. Cấu hình search. Chọn Search service application 1 vừa tạo

huong dan tao site tim kiem trong sharepoint

Kiểm tra default content access account có phải là nhatnghe\adminsearch hay không

huong dan tao site tim kiem trong sharepoint

Chọn Content sources bên phải

huong dan tao site tim kiem trong sharepoint

Click vào Local sharepoint sites

huong dan tao site tim kiem trong sharepoint

Trong phần start addresses: nhập vào các trang web cần search → Ok

tao site tim kiem trong sharepoint

Chọn local sharepoint sites → Start full crawl

huong dan tao site tim kiem trong sharepoint 2013

Chờ Crawling full, khoản vài phút

lab tao site tim kiem trong sharepoint

Crawl xong.

huong dan tao site tim kiem trong sharepoint

B4. Cấp quyền.

B4. Cấp quyền.

Trở về central administration chọn application management → Manage service application.

lab huong dan tao site tim kiem trong sharepoint

Chọn User Profile service application → chọn administrators

cach tao site tim kiem trong sharepoint

Add user adminsearch và cấp quyền Retrieve People data for search crawlers → ok

huong dan tao site tim kiem trong sharepoint

B5. Cấu hình People search.

B5. Cấu hình People search.

Chọn lại search service application 1

site tim kiem trong sharepoint

Chọn content sources

huong dan tao site tim kiem trong sharepoint

Chọn local sharepoint sites → edit

huong dan tao site tim kiem trong sharepoint server

Nhập thêm sps3://internal.nhatgnhe.local → Ok.

huong dan tao site tim kiem trong sharepoint

Chọn local sharepoint sites → Start full Crawl

labs.ctl.vn tao site tim kiem trong sharepoint

Chờ vài phút

tim kiem trong sharepoint

Crawl hoàn tất

create sharepoint site search

B6. Tạo site tìm kiếm.

B6. Tạo site tìm kiếm. Trở về site Internal.nhatnghe.local. vào settings → Site settings.

huong dan tao site tim kiem trong sharepoint

Chọn site collection features, tìm Sharepoint server publishing infrastructure → Active.

huong dan tao site sharepoint search

Trở về internal.nhatnghe.local vào settings\site contents

tim kiem trong sharepoint 2013

Chọn new subsite.

tao site tim kiem trong sharepoint

Title: Tìm Kiếm, URL name: TK, Template: Enterprise search center

lab tao site tim kiem

Chọn option use same permissions as parent site → Create

tim kiem trong sharepoint

Tạo xong site search

tim kiem trong sharepoint

B7. Khai báo service connections.

B7. Khai báo service connections.

Trở về central administration, chọn Application Management → Manage Web applications. Chọn site internal.nhatnghe.local → service connections.

cau hinh site tim kiem trong sharepoint

Chọn custom, check vào các checkbox và chọn search service application 1→ set as default

cach dan tao site tim kiem trong sharepoint

Check vào các checkbox còn lại → Ok. Trở về site internal.nhatnghe.local thực hiện tìm kiếm, kiểm tra kết quả.

huong dan tao site tim kiem trong sharepoint chi tiet

hoàn tất bài lab

Lab Sharepoint server 2013

Mr CTL

Leave a Reply