Ứng dụng Sharepoint quản Lý Thư Viện – Lab Sharepoint 2013 P17

Bài lab ứng dụng sharepoint quản lý thư viện, sẽ hướng dẫn cách tạo site quản lý thư viện cho công ty để quản lý các tài liệu, phim ảnh, hình ảnh cho mọi  người có thể vào đọc sách và thư giản. Trong thư viện có một số tài liệu mà chỉ có giám đốc và các trưởng phòng mới có thể vào xem.

Các bước thực hiện ứng dụng sharepoint quản lý thư viện:

Trong bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

  • Tạo subsite Thư Viện, cấp quyền
  • Tạo thư viện Phim
  • Tạo thư viện ảnh
  • Tạo tài liệu nội bộ và cấp quyền
  • Tạo tài liệu chung
  • Edit page
  • Test

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn có thể sử dụng Picture library slideshow web part và media web part.

Triển khai ứng dụng sharepoint quản lý thư viện:

B1: Tạo subsite Thư Viện, Cấp quyền

Vào Internal.nhatnghe.local →Chọn Settings\site contents

ung-dung-sharepoint-quan-ly-thu-vien

Chọn New Subsite

ung-dung-sharepoint-quan-ly-thu-vien

Title: Thư Viện, URL name: TV, Select a template: Document Center

ung-dung-sharepoint-quan-ly-thu-vien

Chọn Option Use unique permission → Create

ung-dung-sharepoint-quan-ly-thu-vien

Chọn Option Create a new group và cấp quyền như trong hình → Ok

ung-dung-sharepoint-quan-ly-thu-vien

B2. Tạo thư viện Phim.

Tại Thư Viện, vào setting chọn add an app 

ung-dung-sharepoint-quan-ly-thu-vien - labs.ctl.vn

Chọn Asset Library

ung-dung-sharepoint-quan-ly-thu-vien

Name: Phim → Create

quan-ly-thu-vien trong sharepoint

Chọn vào Phim vừa tạo quan-ly-thu-vien trong sharepoint

Upload các video vào library phim

quan-ly-thu-vien trong sharepoint

B3. Tạo thư viện ảnh.

Tương tự vào settings\add an app chọn Picture Library

quan-ly-thu-vien trong sharepoint

Name: HinhAnh → Create

quan-ly-thu-vien trong sharepoint

Chọn Hinhanh vừa tạo

quan-ly-thu-vien trong sharepoint

Chọn tab file → Upload document

quan-ly-thu-vien trong sharepoint

Upload hình vào thư viện

quan-ly-thu-vien trong sharepoint

B4. Tạo tài liệu nội bộ và cấp quyền.

Chọn Documents vào tab Library → Library settings

quan-ly-thu-vien trong sharepoint

Chọn List name, description and navigation

quan-ly-thu-vien trong sharepoint

Sửa Name: Tài liệu nội bộ → Save

quan-ly-thu-vien trong sharepoint

Trong phần general settings chọn Permissions for this document library

quan-ly-thu-vien trong sharepoint

Chọn stop Inheriting permissions

quan-ly-thu-vien trong sharepoint

Chọn các checkbox như trong hình và chọn Remove user Permissions

quan-ly-thu-vien trong sharepoint

Chọn Grant Permissions

dung sharepoint quan-ly-thu-vien

Cấp quyền cho các trưởng phòng và giám đốc → Share

dung sharepoint quan-ly-thu-vien

Cấp Quyền xong.

dung sharepoint quan-ly-thu-vien

B5. Tạo tài liệu chung.

Trở về site thư viện, vào Settings → add an App

dung sharepoint quan-ly-thu-vien

Chọn Document Library

dung sharepoint quan-ly-thu-vien

Name: TailieuChung → Create

dung sharepoint quan-ly-thu-vien

Chọn TaiLieuchung vừa tạo, chọn Tab Library→Library Settings

dung sharepoint quan-ly-thu-vien

Chọn List name, description and navigation

dung sharepoint quan-ly-thu-vien

Đổi name: Tài Liệu Chung → Save

dung sharepoint quan-ly-thu-vien

Tiếp tục chọn Create Column trong phần column

dung sharepoint quan-ly-thu-vien

Column Name: Thể Loại, Chọn Option Choice (menu to choose from)

dung sharepoint quan-ly-thu-vien

Nhập thể loại vào Type each choice on a … và chọn option như trong hình → Ok

dung sharepoint quan-ly-thu-vien

B6. Edit page.

Trở về site thư viện, chọn Tab Page → Edit page

dung sharepoint quan-ly-thu-vien

Chọn Newest Document chọn Edit Web Part

dung sharepoint quan-ly-thu-vien

Trong phần Query chọn option như trong hình

quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Sort item by: Created

quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Nhập Title: Tài Liệu Mới → Ok

quan-ly-thu-vien bang sharepoint 2013

Tương tự chọn Edit web Part trong phần Modified by Me

Chọn các option như trong hình

quan-ly-thu-vien bang sharepoint 2013

Trong phần Show item when chọn Created By Is equal to Chọn Option [Me]
quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Title: Tài liệu của Tôi → Ok

quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Trong phần Left chọn add a web part chọn Media and Content → Picture Library Slideshow web part → add

quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Chọn Edit web part trong phần Picture Library Slideshow..

quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Chọn các thông tin như trong hình  -> Ok

quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Tiếp tục chọn Add a Web part

quan-ly-thu-vien bang sharepoint 2013

Chọn Media and Content → Media Web part → Add

quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Chọn Edit Web part trong phần Media Web part

quan-ly-thu-vien bang sharepoint 2013

Title: Phim mới nhất

quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Chọn Change Media→from Sharepoint

quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Chọn phim trong thư mục phim → Insert

quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Chọn Stop Edit

quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Chọn Tài Liệu chung, Phải chuột new Document chọn Copy shortcut

quan-ly-thu-vien bang sharepoint 2013

Trở về Site thư viện chọn tab page → Edit page. Chọn Upload a Document chọn Edit Source

quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Đánh dấu như trong hình

quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Paste nội dung đã copy vào

quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Sửa Upload a Document thành Thêm tài Liệu chung → Ok → Stop Edit

quan-ly-thu-vien bang sharepoint

Chọn Tài Liệu Nội Bộ, phải chuột vào new document chọn copy shortcut

dung sharepoint 2013 xay dung site quan-ly-thu-vien

Vào Tab page → edit page, chọn Add a Web part

dung sharepoint 2013 xay dung site quan-ly-thu-vien

Chọn Media and Content → Content Editor → Add

Chọn Thêm tài liệu mới chọn edit source

dung sharepoint 2013 xay dung site quan-ly-thu-vien

Copy toàn bộ nội dung

dung sharepoint 2013 xay dung site quan-ly-thu-vien

Chọn Content editor → Edit Source. Sửa thêm tài liệu chung thành thêm mới tài liệu nội bộ

dung sharepoint 2013 xay dung site quan-ly-thu-vien

Paste link mới copy vào → Ok → Stop edit. 

dung sharepoint 2013 xay dung site quan-ly-thu-vien

Hoàn tất bài lab ứng dụng sharepoint quản lý thư viện. sau khi hoàn tất bài lab các bạn vào site bằg quyền của giám đốc xem có thấy cả hai Tài liệu nội bộ và Tài liệu chung không? sau đó vào site bằng quyền của kd1 xem có thấy cả 2 tài liệu không?

Danh sách các Lab Sharepoint server 2013

Mr-CTL

Leave a Reply