Báo cáo thống kê với Sharepoint 2016 – Lab Sharepoint 2016 Phần 16

Trong bài lab này hướng dẫn cách export sharepoint list ra excel để tạo báo cáo thống kê, sau đó publish thông tin trở lại sharepoint để hiển thị thông tin báo cáo đến mọi người.

Các Bước Triển Khai Báo cáo thống kê với Sharepoint 2016:

Trong bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

  • Export sharepoint list to Excel
  • Publish excel to sharepoint document
  • Dùng Pivot table tạo báo cáo

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn sẽ biết cách export sharepoint list ra Excel, Sử dụng Pivot table, và Excel web Access

Thực Hiện Báo cáo thống kê với Sharepoint 2016:

B1: Export sharepoint list to Excel

B1: Export sharepoint list to Excel

Vào site Internal.nhatnghe.local/QLTK chọn list Sản Phẩm, vào tab List chọn Export to Excel

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL

Chọn Open

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL

Enable

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL

Open Excel vào tab data connections

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL

Chọn Properties…

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL

Check vào các checkbox như trong hình Ok Close

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL

Vào tab File Option

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL

Chọn Trust Center Trust center Settings

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL

Chọn Trusted Locations Add new location…

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỬ DỤNG EXCEL

ấn browse…

picture011

Chọn folder sẽ lưu file Ok Ok Ok

picture012

Vẽ đồ thị trên excel, save vào folder đã trust.

picture015

B2. Publish excel to sharepoint document.

B2. Publish excel to sharepoint document. Vào tab File chọn Save As SharePoint Ấn Browse

picture016

Chọn site Internal.nhatnghe.local/QLTK/Shared Documents, Đặt tên file save

picture017

Trở về Sharepoint xem đã có file baocaotonkhothang

picture020

B3. Dùng Pivot table tạo báo cáo.

B3. Dùng Pivot table tạo báo cáo. Chọn Phiếu Xuất, vào tab List Export to excel

picture023

Chọn Enable, open excel

picture025

Chọn Pivot Table.

picture026

Ok

picture027

Custom Name: Tong Gia Xuat, Chọn Sum OK

picture028

Check vào các Checkbox như trong hình, chọn Pivot Chart

picture029

Chọn Kiểu đồ thị

picture030

Ấn save

picture031

lưu vào folder đã trust

picture032

Vào tab File chọn save as Sharepoint ấn Browse

picture033

Đặt tên file ấn save

picture034

Mr CTL – labs.ctl.vn

Lab Sharepoint 2016 Phần 17

Leave a Reply