Lab Sharepoint 2016 Phần 2 – Cài đặt Sharepoint Server 2016.

Yêu cầu phần cứng cài đặt Sharepoint Server 2016

Processor
  • 64-bit, 4-Core cho hệ thống nhỏ
  • 64-bit, 8-Core cho hệ thống lớn
Ram
  • 8G -16G cho hệ thống nhỏ
  • 24G -32G cho hệ thống lớn
Hard Disk
  • 80 G for system drive
  • Thực hiện xong bài lab này, bạn sẽ cài đặt được sharepoint server 2016.

Cài đặt Sharepoint Server 2016.

B1 Install software prerequisites

B1: Vào đĩa DVD SharePoint Server 2016 thực thi file Splash.hta. Chọn Install software prerequisites

Install sql server 2014

Màn hình Welcome to … Chương trình tự động download và cài đặt các phần cần thiết cho Microsoft SharePoint 2016 Next

Install sql server 2014

Chọn I accept the terms of the License Agreement(s) Next chờ chường trình tự động cài.

Hệ thống yêu cầu khởi động lại để quá trình cài đặt tiếp tục, Ấn Finish để khởi động lại

Cài đặt Sharepoint Server 2016

Khi khởi động lại xong. quá trình cài đặt các software cần thiết tiếp tục được cài đặt.

Hệ thống có thể yêu cầu khởi động lại lần nữa, sau đó quá trình cài đặt thành công Finish

B2 Install SharePoint Server

B2: Trở về màn hình Install Chọn Install SharePoint Server

Cài đặt Sharepoint Server 2016

Nhập Product Key Chọn Continue.

Màn hình Read the Microsoft Software License Terms Chọn I accept the terms of this agreement Continue.

Màn hình Choose File Location để mặc định Install Now.

Quá trình cài đặt đang diễn ra.

Sau khi cài đặt thành công để mặc định Chọn Close để cấu hình Sharepoint 2016.

B3 Create a new server farm

B3: Màn hình Welcome to SharePoint Products Next Chọn Yes

Màn hình Connect to a Server farm Chọn Create a new server farm Next

Cài đặt Sharepoint Server 2016

Màn hình Specify Configuration Database Settings, Khai báo như sau:

– Database Server: Tên máy tính cài SQL Server 2012

– Username: NetbiosName\Administrator và password (hay tên user quản trị Database)

Next

Install sql server 2014042

Tại Specify Farm Security Settings Khai báo Passphrase tùy ý (ví dụ: P@ssword)

Chọn Next

Màn hình Specify Server Role chọn option Single-Server-Fram Next

Install sql server 2014044

 

Màn hình Configure SharePoint Central Administration Web Application

Lưu ý: Có thể đặt lại Port Number cho dễ nhớ Chọn Next

Install sql server 2014045

Màn hình Completing the Sharepoint products Configuration Wizard ấn next

Chờ quá trình cấu hình MS SharePoint Server 2016 khi cài xong ấn Finish

Install sql server 2014050

B4 Start the Wizard

B4: Đăng nhập vào Site bằng tài khoản Administrator

Trong phần cấu hình Farm Chọn No, I don’t wish to participate OK

Màn hình Welcome chọn Start the Wizard

Install sql server 2014054

Khai báo như trong hình và các check box mặc định Next,

Install sql server 2014055

Chờ quá trình cấu hình Farm xong, Ấn Cancel để hủy bỏ việc tạo Site, hoàn tất quá trình cài Sharepoint 2013

Lab SharePoint Server 2016 Phần 3

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply