Cấu Hình Secure Sharepoint 2016 Dùng SSL – Lab Sharepoint 2016 Phần 21

Bài lab hướng dẫn sử dụng Secure Socket Layer (SSL) để tăng độ bảo mật thông tin trên sharepoint site. Người dùng sẽ truy cập vào site sử dụng giao thức https để đảm bảo an toàn thông tin.

Các Bước Cấu Hình Secure Sharepoint 2016 Dùng SSL:

Bài LAB được thực hiện theo các bước sau:

  • Cài Enterprise CA
  • Yêu cầu certificate cho web server.
  • Cấu hình https.
  • Cấu hình alternate access mappings.
  • Chuyển hướng http sang https.
  • Test https.

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn có thể cấu hình https cho sharepoint 2016

Thực Hiện Cấu Hình Secure Sharepoint 2016 Dùng SSL:

B1: Cài Enterprise CA:

B1: Cài Enterprise CA:

Các bước cài Enterprise CA các bạn xem lại bước 10, Lab Sharepoint 2016 Phần 6

B2. Yêu cầu certificate cho web server:

B2. Yêu cầu certificate cho web server:

Vào IIS, chọn PCname (ser100) Chọn Server Certificate

picture001CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

Tại server certificates chọn Create domain certificate

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

Common name: *.labs.ctl.vn, và nhập đầy đủ các thông tin khác next

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

Ấn Select chọn server CA, Friendly name: *.labs.ctl.vn Finish. Yêu cầu certificate xong

picture005

B3. Cấu hình https:

B3. Cấu hình https:

Phải chuột vào sharepoint – int.labs.ctl.vn80 chọn Edit Bindings

picture006

Ấn Add

picture007

Type: chọn https, Host name: int.labs.ctl.vn, SSL certificate: chọn *.labs.ctl.vn OK

picture008

Cấu hình https xong Close

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

B4. Cấu hình alternate access mappings:

B4. Cấu hình alternate access mappings:

Vào Central Administration, chọn Application Management Configure alternate access mappings.

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

Chọn Edit Public URLs

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

Alternate access mapping collection: chọn Sharepoint – int.labs.ctl.vn,

Intranet: https://int.labs.ctl.vn Save

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

Cấu hình alternate access mapping xong.

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

B5. Chuyển hướng http sang https.

B5. Chuyển hướng http sang https.

Cài Web Platform Installer (c:\source)

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

Thực thi Web Platform Installer Tìm và cài URL Rewrite 2.0 Install

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

Ấn I Accept, chờ quá trình cài hoàn tất Finish

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

Vào IIS chọn int.labs.ctl.vn chọn URL Rewrite

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

Tại URL Rewrite chọn add Rules

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

Chọn Blank rule.

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

Name: http to https,

Requested URL: matches the Pattem,

Using: Regular Expressions,

Pattern: (.*)

ấn Conditions

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

Trong phần conditions ấn Add

picture034

Condition input: {HTTPS}

Check if input string: Matches the Pattern,

Pattern: ^OFF$ OK

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

Action type:Redirect

Redirect URL: https://int.labs.ctl.vn/{R:1},

Redirect type: see Other (303). apply

CẤU HÌNH SECURE SHAREPOINT 2016 DÙNG SSL

B6. Test:

B6. Test:

Vào trình duyệt nhập vào int.labs.ctl.vn xem có chuyển về https://int.labs.ctl.vn không.

Mr CTL – labs.ctl.vn

Lab Sharepoint 2016 Phần 22

Leave a Reply