Cấu Hình và Cài Đặt SharePoint App Store – Lab Sharepoint 2016 Phần 13

Sharepoint App Store là kho cung cấp rất nhiều ứng dụng hay và hữu ích cho Sharepoint. Nhưng khi cài đặt Sharepointr server 2016, Sharepoint App Store đang ở trạng thái Disable, nên chúng ta chưa thể download và cài các ứng dụng từ App Store này.

Bài lab này sẽ hướng dẫn cách cấu hình và enable Sharepoint App Store, để có thể download và cài đặt các ứng dụng từ kho ứng dụng này.

Các Bước Triển Khai Cấu Hình và Cài Đặt SharePoint App Store:

Thưc bài LAB gồm các phần sau:

  • Cấu Hình DNS
  • Enable App Store
  • Active Web application Feature.
  • Kiểm tra

Sau khi thực hiện xong bài lab, các bạn sẽ biết cách cách cấu hình và enable Sharepoint App Store.

Thực Hiện Cấu Hình và Cài Đặt SharePoint App Store:

B1: Cấu hình DNS:

B1: Cấu hình DNS:

Vào Run gõ lệnh DNSMGMT.MSC Phải chuột vào domain(ctl.local), chọn New Alias

Cấu Hình và Cài Đặt SharePoint App Store

Alias name:*.app, FQDN:ser100.ctl.local (tên đầy đủ của sharepoint server) OK

DNS cấu hình xong.

Cấu Hình và Cài Đặt SharePoint App Store

B2. Enable App Store:

B2. Enable App Store:

Vào Sharepoint 2016 Management Shell, thực thi lệnh 2 lệnh:

Set-SPAppDomain “app.ctl.local”

Set-SPAppSiteSubscriptionName -Name “app” -Confirm:$false

Cấu Hình và Cài Đặt SharePoint App Store

Thực thi 2 lệnh sau để kiểm tra xem App Management Service đã start chưa

Get-SPServiceInstance | where{$_.GetType().Name -eq “AppManagementServiceInstance” -or $_.GetType().Name -eq “SPSubscriptionSettingsServiceInstance”} | Start-SPServiceInstance

Get-SPServiceInstance | where{$_.GetType().Name -eq “AppManagementServiceInstance” -or $_.GetType().Name -eq “SPSubscriptionSettingsServiceInstance”}

Cấu Hình và Cài Đặt SharePoint App Store

Và thực thi file ConfiAppStore.ps1 có lệnh sau:

$account = Get-SPManagedAccount “ctl\administrator”

$appPoolSubSvc = New-SPServiceApplicationPool -Name SettingsServiceAppPool -Account $account

$appPoolAppSvc = New-SPServiceApplicationPool -Name AppServiceAppPool -Account $account

$appSubSvc = New-SPSubscriptionSettingsServiceApplication -ApplicationPool $appPoolSubSvc -Name SettingsServiceApp -DatabaseName SettingsServiceDB

$proxySubSvc = New-SPSubscriptionSettingsServiceApplicationProxy –ServiceApplication $appSubSvc

$appAppSvc = New-SPAppManagementServiceApplication -ApplicationPool $appPoolAppSvc -Name AppServiceApp -DatabaseName AppServiceDB

$proxyAppSvc = New-SPAppManagementServiceApplicationProxy -ServiceApplication $appAppSvc

B3. Active Web application Feature:

B3. Active Web application Feature:

Vào Central administration, Chọn application management Manage Web applications. Đặt con trỏ vào int.ctl.local chọn Manage Features Active Apps that require accessible internet facing

Cấu Hình và Cài Đặt SharePoint App Store

B4. Kiểm tra:

B4. Kiểm tra:

Vào từ IE truy cập trang http://Int.labs.ctl.vn. vào Setting của IE, chọn Internet Option Chọn tab Connects, ấn nút Lan Settings Check vào checkbox Use a proxy server for your Lan, Ấn Nút Advance

Cấu Hình và Cài Đặt SharePoint App Store

trong phần Exceptions nhập vào *.app.ctl.local Ok Yes Ok Ok

Cấu Hình và Cài Đặt SharePoint App Store

Trở lại int.ctl.local và Setting Site Contents

picture005

Chọn add an app

picture006

Chọn SharePoint Store

picture007

Tìm một app phù hợp, ví dụ như Easy Quiz

picture008

Chọn ADD IT

picture009

Nhớ chọn ngôn ngữ là English Trust it chờ quá trình download và cài app store

picture010

Easy Quiz sau khi cài xong.

picture011

Hoàn tất bài lab.

Mr CTL – labs.ctl.vn

Lab Sharepoint 2016 Phần 14

Leave a Reply