Đồng Bộ User Profile Trong SharePoint 2016 – Lab Sharepoint 2016 Phần 10

Trong bài lab này hướng dẫn cách đồng bộ user profile trong Active directory với Sharepoint 2016

Các Bước Triển Khai Đồng Bộ User Profile Trong SharePoint 2016:

Trong bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

  • Start dịch vụ đồng bộ profile.
  • Tạo kết nối với active directory.
  • Định thời gian đồng bộ.
  • Đồng bộ profile.
  • Kiểm Tra

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn sẽ biết cách sử dụng dịch vụ đồng bộ user profile trong Sharepoint 2016 để đồng bộ thông tin profile của user trong Active directory với Sharepoint

Thực Hiện Đồng Bộ User Profile Trong SharePoint 2016:

B1: Start dịch vụ đồng bộ profile

B1: Start dịch vụ đồng bộ profile

Vào SharePoint Central Administration Chọn Application Management trong service Applications chọn Manage Services on server

đồng bộ user profile trong Sharepoint 2016

Kiểm tra xem User Profile Synchronization service đã start.

đồng bộ user profile trong Sharepoint 2016

B2. Tạo kết nối với active directory

B2. Tạo kết nối với active directory

Trở về Application Management, chọn Manage service Application

đồng bộ user profile trong Sharepoint 2016

Chọn User profile services Application.

pic003

Chọn configure Synchronization connections

pic004

Chọn Create New Connection

pic005

Connection Name: Nhập vào Đồng bộ AD, Fully Qualified domain name: CTL.Local, Account name: ctl\adminsp(user quản trị sharepoint hay administrator) + password

pic006

Trong phần Containers, ấn Populate Containers

pic007

Sẽ xuất hiện thông tin trong domain CTL, chọn select all OK

pic009

B3. Định thời gian đồng bộ

B3. Định thời gian đồng bộ

Trở lại SharePoint Central Administration Chọn Application Management trong service Applications chọn Manage Services Applications

pic010

Chọn User profile service Application

pic011

Trong phần Synchronization chọn Configure Synchronization Timer Job

pic012

Định thời gian đồng bộ Run Now

pic013

B4. Đồng bộ profile

B4. Đồng bộ profile:

Trở lại SharePoint Central Administration Chọn Application Management trong service Applications chọn Manage Services Applications.

pic017

Chọn User profile service Application

pic018

Trong phần Synchronization chọn Start profile Synchronization

pic019

Chọn Start Full Synchronization ok

pic020

Đang đồng bộ profile, quá trình này hơi lâu chút…

pic022

Đã đồng bộ xong.

đồng bộ user profile trong Sharepoint 2016

B5. Kiểm Tra

B5. Kiểm Tra:

Sau khi đồng bộ xong, trong phần People chọn Manage User Profile

đồng bộ user profile trong Sharepoint 2016

Find profiles: nhập tên user Find

đồng bộ user profile trong Sharepoint 2016

Tìm được user, chọn user edit My profile.

đồng bộ user profile trong Sharepoint 2016

Hiển thị đầy đủ thông tin của user đó, chú ý thông tin trong phần Manager, thông tin trong phần này sẽ dùng cho bài lab kế tiếp. Tương kiểm tra thông tin của các user khác.

đồng bộ user profile trong Sharepoint 2016

Hoàn Tất bài lab

Mr CTL – labs.ctl.vn

Lab Sharepoint 2016 Phần 11

Leave a Reply