Enable Project Server 2016 – Lab Sharepoint 2016 Phần 23

Project server 2016 dùng để quản lý dự án, phân công và theo dõi tiến trình dự án rất hiệu quả. Project server 2016 là một phần của Sharepoint 2016 (sử dụng bản quyền riêng). Project server 2016 cho phép nhiều người cùng tham gia vào dự án, cùng tổ chức quản lý và theo dõi tiến độ công việc, nên có thể nhanh chóng đưa ra những quyết định phù hợp, để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Project server 2016 đã được tích hợp sẳn trong Sharepoint server 2016, khi sử dụng chỉ cần enable với license key phù hợp.

Bài Lab này sẽ hướng dẫn enable Project server 2016 trên sharepoint server 2016 farm.

Các Bước Enable Project Server 2016 :

Bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

  • Enable Project server
  • Register managed Account.
  • Tạo Project server services application
  • Tạo site pro.labs.ctl.vn
  • Tạo Content Database.
  • Tạo project site collection.
  • Kiểm tra.

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn có thể enable Project server 2016 và Tạo project site collection.

Thực Hiện Enable Project Server 2016:

B1: Enable Project server:

B1: Enable Project server:

Vào Sharepoint 2016 management shell thự thi lệnh:

Enable-ProjectServerLicense –key Y2WC2-K7NFX-KWCVC-T4Q8P-4RG9W

picture002

B2: Register managed Account:

B2: Register managed Account:

Vào Central administration, chọn Security Configure managed accounts.

picture001

Chọn Register managed Account

picture002

User name : CTL\AdminProject (user này phải có sẳn trong AD), nhập password, check vào Enable automatic password change Ok

picture005

User adminProject và register xong.

picture006

B3. Tạo Project server services application:

B3. Tạo Project server services application:

Tại central administration, chọn Application Management manage service application

picture007

Chọn New Project server services application

picture008

Project services application name : Project services application 1, chọn option Create new application pool: Application pool 1, chọn ctl\AdminProject (nếu chưa làm bước 2 thì chọn register new managed account) OK

picture009

Project server services application vừa tạo.

picture010

B4. Tạo site pro.labs.ctl.vn:

B4. Tạo site pro.labs.ctl.vn:

Tại Central administration chọn Application Management Manage Web applications

picture011

Chọn New.

picture012

Port : 80, Host Header : pro.labs.ctl.vn

picture013

Select a security account for this application pool : chọn CTL\AdminProject, Database Name : WSS_Content_Pro OK

picture014

Chờ ít phút chọn Create Site Collection

picture020

Title : Project

picture021

Select a template : chọn project Site

picture022

User name : Administrator và Adminproject  Ok

picture023

Tạo xong Site Collection Ok

ENABLE PROJECT SERVER 2016

B5. Tạo Content Database:

B5. Tạo Content Database:

Vào DNS tạo Host A tên: Pro và trỏ IP về Ip của sharepoint server (pro.labs.ctl.vn)

Trở lại Central Administration, chọn Application Management Manage content databases

ENABLE PROJECT SERVER 2016

Web Application chọn http://pro.labs.ctl.vn, chọn Add a content database.

ENABLE PROJECT SERVER 2016

Database Server :ser100 (SQL server name), Database Name: WSS_Content_Project

ENABLE PROJECT SERVER 2016

Các thông số để mặc định OK

ENABLE PROJECT SERVER 2016

Tạo xong content database.

ENABLE PROJECT SERVER 2016

B6. Tạo project site collection:

B6. Tạo project site collection:

Vào Sharepoint 2016 Management shell thực thi lệnh sau :

Get-SPWebTemplate

Xem các site template (Project site có name pwa#0)

ENABLE PROJECT SERVER 2016

Thực tiếp thi lệnh :

New-SPSite –ContentDatabase WSS_Content_Project –URL http://pro.labs.ctl.vn/sites/PWA -Template pwa#0 OwnerAlias :nhập vào ctl\AdminProject.

ENABLE PROJECT SERVER 2016

Chờ vài phút để thực thi lệnh xong.

ENABLE PROJECT SERVER 2016

Sau khi tạo site collection xong, thực thi lệnh sau :

Enable-SPFeature pwasite –URL http://pro.labs.ctl.vn/sites/PWA

ENABLE PROJECT SERVER 2016

B7. Kiểm tra.

B7. Kiểm tra.

Vào trình duyệt truy cập vào trang : http://pro.labs.ctl.vn/sites/Pwa, đăng nhập vào bằng quyền adminstrator xem giao diện của project server.

ENABLE PROJECT SERVER 2016

Hoàn tất bài lab.

Mr CTL – labs.ctl.vn

Lab Sharepoint 2016 Phần 24

Leave a Reply