Phiếu Tham Khảo Ý Kiến (SURVEY) – Lab Sharepoint 2016 Phần 12

Công ty có nhu cầu thực hiện tham khảo ý kiến của toàn nhân viên, nhân viên không được xem và sửa phiếu tham khảo của nhau, chỉ có giám đốc mới có thể xem tất cả các phiếu tham khảo của nhân viên. Survey trong sharepoint 2016 sẽ hổ trợ tạo các phiếu tham khảo ý kiến trực tuyến một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Các Bước Khiển Khai Phiếu Tham Khảo Ý Kiến (SURVEY):

Bài LAB này được chia làm các bước sau:

  • Tạo Survey.
  • Tạo các câu hỏi.
  • Không cho user xem và sửa phiếu tham khảo của user khác.
  • Phân quyền.
  • Kiểm Tra.

Mục đích của bài lab: hướng dẫn cách tạo và sử dụng Survey.

Triển Khai Phiếu Tham Khảo Ý Kiến (SURVEY)::

B1: Tạo Survey.

B1: Tạo Survey.

vào site int.labs.ctl.vn chọn Settings\Add an App Chọn Survey Chọn Advanced Option.

phiếu tham khảo ý kiến (Survey)

Name: Survey, và chọn các option như hình.

phiếu tham khảo ý kiến (Survey)

B2 Tạo câu hỏi:

B2 Tạo câu hỏi:

Câu hỏi dạng choice radio buttons:

phiếu tham khảo ý kiến (Survey)

Chọn radio butuns Next question để tạo câu kế tiếp

phiếu tham khảo ý kiến (Survey)

Tương tự tạo câu hỏi dang choice Drop-down menu

phiếu tham khảo ý kiến (Survey)

Trong phần type each choice on a separate line: nhập các ngành vào, Chọn option Drop-down menu next question

phiếu tham khảo ý kiến (Survey)

Tạo tiếp câu hỏi dạng rating scale

picture009

Chọn Number Range: 10, nhập Range Text: Thấp – Trung Bình – Cao next Question

picture010

Tạo câu hỏi dạng multiple line. Sau khi tạo câu hỏi xong ấn finsh.

picture011

B3. Không cho user xem và sửa phiếu tham khảo của người khác.

B3. Không cho user xem và sửa phiếu tham khảo của người khác.

Chọn Survey Settings\Survey settings. picture023

Trong phần General Settings chọn Advanced settings

picture015

Chọn các option như trong hình Ok

picture016

B4. cấp quyền:

B4. cấp quyền:

Chọn Survey Settings\Survey settings Permissions for this survey

picture017

Chọn stop inheriting permissions Ok

picture018

Chọn tất cả các group ấn Remove User permissions Ok

picture020

chọn grant permissions

picture022

Cấp quyền cho domain user được phép tạo survey ấn show Option

picture023

Select a permission level: chọn Contribute Share.

phiếu tham khảo ý kiến (Survey)

Cấp quyền xong.

phiếu tham khảo ý kiến (Survey)

B5 Kiểm tra:

B5 Kiểm tra:

Sign in vào từng user thực hiện phiếu tham khảo. vào Survey chọn Respond to this survey.

phiếu tham khảo ý kiến (Survey)

Các bạn có thể sắp xếp thứ tự câu hỏi theo luồng dữ liệu, để có được phiếu tham khảo phù hợp với nhiều tình huống khác nhau. Hoàn tất bài lab hướng dẫn tạo survey với sharepoint server.

Mr CTL – labs.ctl.vn

Lab Sharepoint 2016 Phần 13

Leave a Reply