Sử Dụng Community Site Xây Dựng Diễn Đàn – Lab Sharepoint 2016 Phần 22

Community site là một trong những chức năng mới trong sharepoint 2013. Trong bài lab này sẽ hướng dẫn sử dụng community site để xây dựng diễn đàn cho công ty.

Các Bước Sử Dụng Community Site Xây Dựng Diễn Đàn:

Trong bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

  • Tạo Subsite diễn đàn, cấp quyền
  • Tạo thư viện hình
  • Tạo chuyên mục
  • Edit reputation
  • Tạo Badges
  • Edit Page
  • Test forum.

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn có thể tạo và sử dụng Community site để tạo forum

Thực Hiện Sử Dụng Community Site Xây Dựng Diễn Đàn:

B1: Tạo Subsite diễn đàn và cấp quyền

B1: Tạo Subsite diễn đàn và cấp quyền

Vào internal.nhatnghe.local Chọn Settings Site contents

picture001SỬ DỤNG COMMUNITY SITE XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN

Chọn New Subsite

SỬ DỤNG COMMUNITY SITE XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN

Title: Diễn Đàn, Url name: Diendan, Select a template: Community site

SỬ DỤNG COMMUNITY SITE XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN

Chọn option User unique permissions Create

SỬ DỤNG COMMUNITY SITE XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN

Chọn option Use an existing group Ok

picture005

Tại site diễn đàn vào settings Site settings

picture006

Chọn people and groups

picture007

Chọn Diễn đàn Visitors, New\ add users

picture008

Add nhatnghe\domain users Share

picture009

Chọn Diễn đàn members, new\ add users

picture010

Add nhatnghe\domain users Share

picture011

Tương tự, add administrator vào Owners group Share. Cấp quyền xong.

picture013

B2. Tạo thư viện hình.

B2. Tạo thư viện hình. Tại site diễn đàn vào Settings\site contents

picture014

Chọn Picture Library

picture015

Name: Thư Viện Hình Create

picture016

Chọn thư viện hình vừa tạo.

picture017

Add các hình vào thư viện hình.

picture018

B3. Tạo chuyên mục

B3. Tạo chuyên mục, tại thư viện hình chọn All pictures, phải chuột vào hình chọn copy shortcut

picture019

Trở về site diễn đàn chọn Create Categories

picture020

Chọn General edit Item

picture021

Category name: Sharepoint 2013

Category Picture: paste link hình đã copy vào save

picture022

Trở về thư viện hình tiếp tục copy shortcut của hình khác, trở về categories new Item tạo thêm các category khác.

picture023

Các category đã tạo.

picture024

Tại categories chọn tab list List Settings

picture025

Chọn List name, description and navigation

picture026

Name: Chuyên Mục Save

picture027

B4. Edit reputation

B4. Edit reputation. Tại site diễn đàn chọn Reputation settings

picture028

Trong Achievement level representation, nhập vào Level 1 đến Level 5 Ok

picture029

B5. Tạo badges

B5. Tạo badges. Tại site diễn đàn chọn Create badges

picture030

Chọn Expert Edit Item

picture031

Sửa lại Badge Name: Network Support Team Save

picture032

Tương tự tạo thêm các badges khác

picture035

Chọn administrator (user đã post bài), chọn tab Moderation, ấn Give badge

SỬ DỤNG COMMUNITY SITE XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN

Chọn Gifted badge Save

SỬ DỤNG COMMUNITY SITE XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN

B6. Edit Page.

B6. Edit Page. Trở về site diễn đàn, vào tab page edit. Vào tab Insert chọn Web part

SỬ DỤNG COMMUNITY SITE XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN

Trong categories chọn Apps, trong phần Parts chọn Chuyên Mục add

SỬ DỤNG COMMUNITY SITE XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN

Vào tab page chọn save . Edit page xong

SỬ DỤNG COMMUNITY SITE XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN

B7.Test

B7.Test. sign in vào từng user vào diễn đàn chọn chuyên mục post bài kiểm tra kết quả.

SỬ DỤNG COMMUNITY SITE XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN

Mr CTL – labs.ctl.vn

Lab Sharepoint 2016 Phần 23

Leave a Reply