Tìm Kiếm Trong SharePoint 2016 – Lab Sharepoint 2016 Phần 20

Bài lab hướng dẫn xây dựng site tìm kiếm trong sharepoint 2016, bạn có thể tìm kiếm theo tên tài liệu, nội dung của tài liệu, hay tên của user tạo ra tài liệu, bạn cũng có thể lọc kết quả tìm kiếm theo thời gian.

Các Bước Triển Khai Tìm Kiếm Trong SharePoint 2016:

Trong bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

  • Register managed account
  • Tạo search service application
  • Cấu hình search
  • Cấp quyền
  • Cấu hình people search
  • Khai báo service connections
  • Tạo site tìm kiếm

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn có thể sử dụng dịch vụ tìm kiếm trong sharepoint

Thực Hiện Tìm Kiếm Trong SharePoint 2016:

B1: Register managed account:

B1: Register managed account:

Vào sharepoint 2016 shell thực thi lệnh sau:

$account = New-SPManagedAccount nhập vào user: ctl\adminsearch + password.

Vào central Administration Chọn Security Configure managed accounts

TÌM KIẾM TRONG SHAREPOINT 2016

Kiểm tra xem đã có user ctl\adminsearch chưa(các bạn có thể chọn register Managed Account để thêm user mới)

TÌM KIẾM TRONG SHAREPOINT 2016

B2. Tạo search service application

B2. Tạo search service application. Chọn Application Management Manage service application

TÌM KIẾM TRONG SHAREPOINT 2016

Chọn New Search Service Application

TÌM KIẾM TRONG SHAREPOINT 2016

Service Application name: Search service Application 1.

Search service Account: ctl\adminsearch

TÌM KIẾM TRONG SHAREPOINT 2016

Chọn Option Create new application pool, nhập application pool name.

Chọn option configurable: CTL\adminsearch

picture004

Tiếp tục chọn option Create new application pool, nhập tên application pool name

Chọn option configurable: CTL\adminsearch OK

picture005

Chờ tạo service application mới, Hoàn tất tạo service application mới Ok

picture012

B3. Cấu hình search.

B3. Cấu hình search. Chọn Search service application 1 vừa tạo

picture014

Kiểm tra default content access account có phải là CTL\adminsearch hay không.

Chọn Content sources bên phải

picture008

Click vào Local sharepoint sites

picture017

Chọn Edit

picture010

Trong phần start addresses: nhập vào các trang web cần search Ok

picture011

Chọn local sharepoint sites Start full crawl

picture019

Chờ Crawling full, completing khoản vài phút

picture014

Crawl xong

picture015

B4. Cấp quyền.

B4. Cấp quyền. Trở về central administration chọn application management Manage service application

picture022

Chọn User Profile service application chọn administrators

picture023

Add user adminsearch check namevà ấn add

picture018

cấp quyền Retrieve People data for search crawlers cho ctl\adminsearch ok

picture019

B5. Cấu hình People search.

B5. Cấu hình People search. Chọn lại search service application 1

picture025

Chọn content sources

picture026

Chọn local sharepoint sites edit

picture027

Nhập thêm sps3://int.ctl.local Ok

picture024

Chọn local sharepoint sites Start full Crawl

picture029

Chờ vài phút

picture030

Crawl hoàn tất

picture031

B6. Khai báo service connections.

B6. Khai báo service connections. Trở về central administration chọn Application Management Manage Web applications.

picture028

Chọn site int.ctl.local service connections

picture029

Chọn custom, check vào các checkbox và chọn search service application 1 set as default Ok

TÌM KIẾM TRONG SHAREPOINT 2016

B7. Tạo site tìm kiếm.

B7. Tạo site tìm kiếm. Trở về int.ctl.local vào settings\site contents

TÌM KIẾM TRONG SHAREPOINT 2016

Chọn new subsite

TÌM KIẾM TRONG SHAREPOINT 2016

Title: Search, URL name: TK, Template: Enterprise search center

TÌM KIẾM TRONG SHAREPOINT 2016

Chọn option use same permissions as parent site Create

TÌM KIẾM TRONG SHAREPOINT 2016

Tạo xong site tìm kiếm xong, tiến hành tìm kiếm thử nội dung

TÌM KIẾM TRONG SHAREPOINT 2016

Hoàn Tất bài lab.

Mr CTL – labs.ctl.vn

Lab Sharepoint 2016 Phần 21

Leave a Reply