Lab Sharepoint 2016 Phần 4 – Ứng Dụng Approval workflow.

Thừa hưởng thông tin của bài lab trước, sau khi các trang tin đã được feedback, các trang tin này sẽ được chuyển qua qui trình kiểm duyệt của lãnh đạo, sau đó mới hiển thị cho mọi người cùng xem.

Chức năng quản lý tin tức, thông tin, sự kiện sẽ hỗ trợ bạn thiết lập thông tin dưới dạng báo điện tử, có phân loại thông tin theo nội dung, nhằm cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho mọi thành viên trong doanh nghiệp. 

Trong bài lab này sẽ hướng dẫn các bạn ứng dụng Approval workflow, để kiểm duyệt và quản lý thông tin, và tin tức trong sharepoint server 2016.

Triển Khai Ứng Dụng Approval workflow:

Trong bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

 • Tạo List Quản lý tin
 • Tạo column
 • Tạo WorkFlow
 • Tạo view
 • Add Web Part Page
 • Tạo link
 • Kiểm Tra

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn sẽ biết cách sử dụng custom list, cách tạo column mới cho list, sử dụng column có sẳn, tạo Approval workflow, tạo view, và add web part page dùng content query.

Thực Hiện Ứng Dụng Approval workflow:

B1: Tạo List Quản lý tin:
 • B1: Tạo List Quản lý tin:

Vào int.ctl.local Chọn Setting Chọn Add an App

Ứng Dụng Approval workflow

Cho Custom List

Ứng Dụng Approval workflow

Trong phần Name: nhập Quanlytin ấn Create

Ứng Dụng Approval workflow

Click vào Quanlytin vừa tạo.

Ứng Dụng Approval workflow

Chọn tab List chọn List Settings

Ứng Dụng Approval workflow

Trong phần List Setting chọn List name, description and navigation

Ứng Dụng Approval workflow

Trong phần Name sửa lại Quản lý tin Save

Ứng Dụng Approval workflow

B2. Tạo column
 • B2. Tạo column

Cũng trong của sổ List setting, trong phần column chọn Create column

Ứng Dụng Approval workflow

Column name:Loaitin, kiểu dữ liệu là Choice

Ứng Dụng Approval workflow

Trong phần Type each choice on a separate line nhập vào các loại tin như trong hình.

Approval workflow

Trong phần Display choices using chọn Drop-Down Menu OK tạo xong column loaitin

Ứng Dụng Approval workflow

Cũng trong phần column chọn Add from existing site columns

Approval workflow

Tìm và add các column như trong hình sang phải.

pic013

B3. Tạo Workflow
 • B3. Tạo Workflow

Cũng tại List setting chọn Workflow Settings

pic014

Chọn add a workflow.

pic015

Chọn Approval – Sharepoint 2010, và nhập tên cho workflow: Approval_Tin

pic016 .

Check vào check box Create a new item will start this workflow next

pic017

Trong phần Assign to: nhập vào giamdoc ấn check name

pic018

Chọn các check box như trong hình save

pic019

Hoàn tất việc tạo Workflow. Ấn Settings để trở về List Setting.

pic020

B4. Tạo View:
 • B4. Tạo View:

Tại màn hình List setting, trong phần View chọn Create view.

pic021

Chọn Standard View

pic022

View Name: TinCuaToiDaDuyet

pic023

Trong phần Filter chọn Create By is equal to [Me] and Approval_Tin = 16. OK

pic024

Tiếp tục tạo view bằng cách vào tab list chọn Create View.

pic026

Trong phần Start from an existing view, chọn TinCuaToiDaDuyet.

pic027

View Name: TinCuaToiChoDuyet

pic028

Trong phần Filter chọn Create By is equal to [Me] and Approval_Tin = 2. OK

pic029

Tương tự tạo view TinCuaToiBiTuChoi

pic032

Trong phần Filter chọn Create By is equal to [Me] and Approval_Tin = 17. OK.

Tạo View Xong.

pic033

B5. Add a Web Part:
 • B5. Add a Web Part:

Trở về trang_Tin_Cua_Toi (vào setting chọn site contents chọn page Trang_Tin_Cua_Toi) Chọn Tab page Edit page.

pic034

Chọn Add a Web Part

pic035

Trong phần Apps chọn Quản lý Tin ấn Add

pic036

Trong phần quản lý tin vừa add chọn Edit Web part

pic037

Trong phần selected View chọn TinCuaToiChoDuyet, Toolbar Type chọn No Toolbar. Trong phần Title nhập Tin Chờ Duyệt–> OK.

pic038

Tiếp tục chọn add a web part

pic039

Trong phần Apps chọn Quản lý Tin ấn Add

pic040

Trong phần quản lý tin vừa add chọn Edit Web part

pic041

Trong phần selected View chọn TinCuaToiBiTuChoi, Toolbar Type chọn No Toolbar. Trong phần Title nhập Tin Bị Từ Chối–> OK.

pic042

Tương tự như trên, tiếp tục chọn add a web part

Trong phần Apps chọn Quản lý Tin ấn Add

Trong phần quản lý tin vừa add chọn Edit Web part

Trong phần selected View chọn TinCuaToiDaDuyet, Toolbar Type chọn No Toolbar. Trong phần Title nhập Tin Đã Duyệt–> OK. Hoàn tất chọn Stop Edition (góc trên bên trái)

pic046

Trở về trang chủ, chọn Tab Page edit Page

pic052

Chọn vị trí để hiển thị tin tức đã Duyệt chọn add a web part

pic053

Chọn Content Rollup Content Query add

pic054

Trong phần content query mới add chọn Edit Web Part

pic055

Trong phần Query chọn option Show itemd from the following list ấn nút Browse

pic056

Chọn Quản lý Tin OK

pic057

Trong phần List Type chọn Custom List, Content Type chọn List Content Types

pic058

Trong phần Additional Filter chọn Created = [Today] and Approval_tin=16 and Loaitin=Thời Sự.
pic059

Trong phần Sort item By chọn Created và Item limit=5 (hiển thị 5 tin mới nhất)

pic060

Trong phần StylesItem Styte chọn Image on top

pic061

Trong phần Fields to display: link: nhập vào Redirect URL;

pic062

Trong phần Appearance, Title: Thời Sự. OK

pic063

Làm lại tương tự các bước trên cho tin Thể Thao.

pic070

Và Tin Giáo Dục

pic078

Sau khi hoàn tất sẽ có giao diện như sau và ấn Stop Editing Hoàn tất add a web part page

pic082

B6. Edit Link:
 • B6. Edit Link:

Tại trang chủ vào setting Site Contents Chọn Quản lý tin Phải chuột vào new Item chọn copy shortcut

pic085

Bên phải chọn Edit Links link

pic086

Trong phân text to display: Tạo Tin Mới, address paste link vào OK save

pic088

B7. Kiểm Tra:
 • B7. Kiểm Tra:

Đăng nhập vào int.labs.ctl.vn bằng quyền của user HC1. Tại trang chủ vào setting Site Contents Images Up những hình liên quan vào

pic050

Trở về trang chủ chọn tạo Tn Mới.

pic091

Nhập vào Title, chọn loaitin, paste link của trang cần kiểm duyệt (trang này đã feedback ở bài trước), nhập vào comments, trong phần Rollup Image chọn click here to insert a picture from sharepoint.

pic092

Trong phần selected Image chọn browse.

pic093

Chọn hình trong phần Image ấn Insert trở về cửa sổ edit image properties ấn OK

pic094

Trở về cửa sổ tạo tin mới ấn Save

pic096

Sau khi tạo tin mới xong, HC1 vào Trang tin của Tôi sẽ thấy có một tin đang chờ duyệt

pic097

Sign in vào int.labs.ctl.vn bằng quyền của giamdoc, chọn trang việc cần làm, sẽ thấy có một tin chờ Approve, click vào please approve..

pic098

Sau đó ấn Approve
pic099

Trở về trang việc phải làm sẽ thấy không còn tin nào cần Approve nữa.

pic100

Trở về trang chủ sẽ thấy tin đã được hiển thị.

pic101

Tương tự kiểm tra các loại tin khác sẽ có thông tin hiển thị như trong hình.

pic102

Hoàn tất bài lab Ứng Dụng Approval Workflow.

Lab Sharepoint 2016 phần 5

Mr CTL – labs.ctl.vn

Leave a Reply