Xây Dựng Qui Trình Kiểm Duyệt Đa Cấp – Lab Sharepoint 2016 Phần 11

Hệ thống chi nhánh văn phòng công ty, được xây dựng ở tất cả các tỉnh thành khắp cả nước. Mỗi chi nhánh có trưởng chi nhánh, nhiều chi nhánh trong khu vực chịu sự quản lý của giám đốc khu vực, và cao nhất là tổng giám đốc. Tổng Giám đốc sẽ quản lý các các giám đốc khu vực, và giám đốc khu vực sẽ quản lý các trưởng chi nhánh trong khu vực của mình.

Công ty dự định xây dựng qui trình kiểm duyệt chi phí mua sắm tại các chi nhánh văn phòng. Nhân viên tại chi nhánh sẽ lập phiếu đề nghị mua sắm, phiếu này sẽ được gửi đến trưởng chi nhánh kiểm duyệt, sau đó phiếu mua sắm sẽ được gửi đến giám đốc khu vực của mình kiểm duyệt chi phí trước khi thực hiện mua sắm. Như nếu chi phí mua sắm lớn hơn X đồng thì phiếu đề nghị này phải được sự đồng ý của tổng giám đốc.

Bài lab này sẽ hướng dẫn các bạn ứng dụng sharepoint 2016 để xây dựng qui trình quản lý đa cấp theo yêu cầu trên.

Các Bước Xây Dựng Qui Trình Kiểm Duyệt Đa Cấp:

Bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

 • Tạo subsite Quản lý Mua Sắm.
 • Tạo Danh mục văn phòng phẩm.
 • Tạo column cho Danh mục văn phòng phẩm.
 • Dùng infopath edit form nhập Danh mục văn phòng phẩm.
 • Sử dụng infopath form web part.
 • Tạo form library Phiếu Đề nghị mua hàng.
 • Thiết kế form Phiếu Đề nghị mua hàng dùng infopath.
 • Tạo Rule load Form Phiếu Đề nghị mua hàng.
 • Publishing Phiếu Đề nghị mua hàng.
 • Tạo workflow.
 • Tạo View.
 • Tạo Promoted link.
 • Edit page.
 • Kiểm Tra.

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn sẽ biết cách edit form dùng infopath, sử dụng infopath form web part, tạo form mới bằng infopath và publishing form, định nghĩa workflow mới bằng sharepoint designer workflow, tạo promoted link.

Thực Hiện Qui Trình Kiểm Duyệt Đa Cấp:

B1: Tạo subsite Quản lý Mua Sắm:

B1: Tạo subsite Quản lý Mua Sắm:

Vào int.ctl.local Chọn Settings Chọn site contents Chọn New Subsite

XÂY DỰNG QUI TRÌNH KIỂM DUYỆT ĐA CẤP

Title: Quản lý Mua Sắm, URL Name: http://int.ctl.local/QLMS, Select a template: chọn team site.

XÂY DỰNG QUI TRÌNH KIỂM DUYỆT ĐA CẤP

User permission: chọn Use unique permissions

XÂY DỰNG QUI TRÌNH KIỂM DUYỆT ĐA CẤP

Use the top link bar form the parent site: chọn Yes ấn create.

XÂY DỰNG QUI TRÌNH KIỂM DUYỆT ĐA CẤP

Cấp quyền cho domain users thuộc group Visitors và Members. Cấp quyền cho giamdoc, các giám đốc vùng, và các trưởng phòng thuộc group Owner.

picture005

B2. Tạo Danh mục văn phòng phẩm:

B2. Tạo Danh mục văn phòng phẩm:

Tại subtite Quản lý mua sắm, vào Settings chọn Add an app

picture007

Name: DMVanPhongPham Create.

picture008

Chọn DMVanPhongPham vừa tạo.

picture009

Vào tab list List Settings

picture010

Chọn List name, description and navigation.

picture011

Name: sửa lại DM Văn Phòng Phẩm Save

picture012

B3. Tạo column cho Danh mục văn phòng phẩm:

B3. Tạo column cho Danh mục văn phòng phẩm:

Cũng tại setting DM Văn phòng phẩm, trong phần Columns, chọn Title

picture013

Sửa column name: MaVPP

picture014 .

Cũng trong columns chọn create column

picture015

Column name: TenVPP, chọn option Single line of text. Ok

picture016

Tiếp tục chọn create column, tạo column name: Diengiai, chọn option Multiple lines of text Tạo column xong.

picture019

B4. Dùng infopath edit form nhập Danh mục văn phòng phẩm.

B4. Dùng infopath edit form nhập Danh mục văn phòng phẩm.

Vào InfoPath Designer, chọn SharePoint List Design form.

picture020

Nhập vào http://int.ctl.local/QLMS next

picture021

Chọn option Customize an existing sharepoint list và chọn list DM văn phòng phẩm Next

picture022

Check vào Manage multiple list Items with this form Finish.

picture023

Xóa dòng file Attachment, và sửa lại tiếng Việt như trong hình. Phải chuột vào Repeating section chọn Repeating section properties.

picture027

Check vào Allow users to insert… và Show Insert button: nhập vào Thêm mới như trong hình. qua tab Browser forms chọn option always Ok

picture029

Bằng cách Split cell và Merge cell sắp xếp form lại như trong hình.

picture040

Phải chuột vào field MaVPP chọn text box Properties.

picture044

Chọn tab Display, check vào Read-only

picture045

Qua tab Data, ấn Fx

picture046

Nhập vào concat(“MaVPP_”,now()) Verity formula Ok (MaVPP tự động phát sinh)

picture047

Bỏ Check Refresh value when formula is recalculated Ok

picture048

Đặt con trỏ ở cuối form vào Tab Home controls chọn Button.

picture049

Phải chuột vào button vừa them chọn Button Properties.

picture050

Action: chọn Submit, label: Lưu, ấn Submit Option

picture051

Chọn option perform custom action using Rules, label: Lưu, trong phần after submit chọn Open a new form Ok

picture054

Xuất hiện cửa sổ Rules(bên phải) Ok

picture055

Tại cửa sổ Rules, trong phần Details for: Rule Luu, trong phần Condition: ấn None – Rule runs when form

picture056

Chọn field TenVPP is not blank Ok
picture057

ấn nút Add chọn Submit using a data connect xong. Vào tab file chọn Publish

picture058

Publish thành công Ok

picture059

B5. Sử dụng infopath form web part:

B5. Sử dụng infopath form web part:

Trở về site Quản lý mua sắm, vào setting Site contents, chọn Site Pages

picture061

Vào tab File chọn New Document Web part Page. (tạo page mới)

picture062

Name: DanhMucVanPhongPham, chọn template: Full Page, Virtical

picture063

Trong phần Document Library: chọn Site Pages Create

picture065

Chọn add a Web part

picture066

Chọn Apps DMVanPhongPham Add

picture067

Tại DMVanphongPham vừa add chọn Edit Web part.

picture068

Toolbar Type: No Toolbar, title: Danh mục văn phong phẩm Ok

picture069

Tiếp tục ấn Add a Web Part

picture070

Chọn Forms InfoPath form Web part Add

picture071

Tại InfoPath form Web part vừa add chọn Edit Web Part

picture074

List Or Library: chọn DMVanPhongPham, Content Type: Item, chọn các check box như trong hình

picture077

Title: Thông Tin Văn Phòng Phẩm Ok

picture078

Form đã hiển thị trên page Stop Editing.

picture079

B6. Tạo form library Phiếu Đề nghị mua hàng

B6. Tạo form library Phiếu Đề nghị mua hàng

Trở về site Quản lý mua sắm, vào setting Add an app Chọn Form Library.

picture002

Name: PhieuMuaHang Create

picture004

Chọn phieuMuahang vừa tạo

picture005

Ào Tab Library ibrary settings.

picture006

Chọn List name, description and navigation.

picture007

Name: sửa lại Phiếu Mua Hàng Ok

picture008

B7. Thiết kế form Phiếu Đề nghị mua hàng dùng infopath.

B7. Thiết kế form Phiếu Đề nghị mua hàng dùng infopath.

Vào Infopath Designer chọn SharePoint Form Design form

picture009

Thiết kế form có repeating table giống như giao diện sau, trong đó:

Các field: MaP, NVdexuat, soluong;giathamkhao;thanhtien,tongchiphi:textbox. tenVPP:combo box.

Phải chuột vào field NVdexuat chọn text box properties.

picture045

Tại tab Data ấn Fx,

picture015

trong của sổ formula nhập vào Username() OK

picture016

Qua tab Display chọn checkbox read only OK

picture018

Phải chuột vào field tenvpp chọn combo box properties.

XÂY DỰNG QUI TRÌNH KIỂM DUYỆT ĐA CẤP

Tại tab Data, chọn option Get choices from an external data source ấn Add

XÂY DỰNG QUI TRÌNH KIỂM DUYỆT ĐA CẤP

Chọn option Receive data next

XÂY DỰNG QUI TRÌNH KIỂM DUYỆT ĐA CẤP

Chọn option Sharepoint library or list next

picture028

Nhập vào http://int.ctl.local/qlms –> next

picture029

Chọn list DMvanphongpham next

picture030

Check vào TenVpp next.

picture031

Check vào store a copy of the data in the form template

picture032

Đặt tên: Thong tin DMVanphongpham, check vào Automatic retrieve ..–> Finish

picture033

Thông tin vừa hoàn tất OK

picture034

Phải chuột vào field soluong chọn text box properties.

picture035

Field name soluong, data type: Whole Number (integer) Ok

picture036

Phải chuột vào field giathamkhao chọn Text box properties

picture037

data type: Whole Number (integer) Ok

picture038

Phải chuột vào field thanhtien chọn text box properties

picture039

data type: Whole Number (integer) ấn Fx

picture040

ấn Insert field or Group chèn field soluong*giathamkhao Ok

picture042 .

Check vào checkbox Refresh value when formula is recalculated ok

picture043

Phải chuột vào Repeating Table chọn Repeating table Properties.

picture046

Check vào checkbox Allow user to insert and delete rows, và show insert button and hint text Ok

picture047

Qua tab Display, check vào Include footer Ok

picture048

Chèn thêm text box tongchiphi như trong hình. Phải chuột tongchiphi chọn properties.

picture051

Data type: Decimal ấn format

picture052

Chọn option Currency symbol: chọn Vietnamese Ok

picture053

Chọn tiếp Fx

picture054

ấn Insert Function

picture055

Chọn hàm sum Ok

picture058

Double click to insert field

picture059

Chọn field thanhtien Verify Formula Ok

picture063

Check vào Refresh value when formula is recalculated Ok

picture064

Chèn thêm field ngaydx là date picker

picture066

Phải chuột vào field Map chọn text box properties. ấn fx

picture068

Formula: concat(“PDX_”,username(),now())-> OK

picture071 .

Bỏ checkbox Refresh value when formula is recalculated Ok

picture072

Chèn thêm 2 button như trong hình

picture074

Phải chuột vào một button chọn Button Properties

picture075

Action: Rules and Custom code, label: Thoát Ok

picture076

Chọn button Thoát, chọn Tab Home Manage Rules

picture077

Trong cửa sổ Rules chọn New Action

picture080

Trong Run these actions chọn add Close the form.

picture081

Rule thoát vừa làm xong.

picture082

Để tạo rule cho button còn lại, trước tiên phải vào tab Data chọn Data Connections

picture083

ấn nút add

picture084

Chọn option Submit data Next

picture085

Chọn option to a document library on a Sharepoint site next

picture086

Document library: http://int.ctl.local/QLMS/PhieuMuaHang , ấn Fx

picture087

Formula: concat(‘PMH_”,Map) Ok

picture088

Check vào allow overwrite if file exists next

picture089

Để tên mặc định, check vào set as the default submit connection. Finish

picture090

Tạo xong Data connections Close

picture091

Phải chuột vào button còn lại chọn Button Properties

picture092

Action:Rules and Custom code, lable: Gửi

picture093

Chọn nút gửi, tại cửa sổ Rules chọn new Action.

picture094

Trong phần Condition: chọn None – Rule Runs when …

picture095

Set điều kiện: Soluong is greater than 0 và giathamkhao is greater than 0 Ok

picture098

Ấn nút add chọn Submit data

picture099

Data connection: chọn Sharepoint Library Submit Ok

picture100

Vào tab Data, chọn show Fields, xuất hiện cửa sổ Fields, chọn MyFields, ấn dd field để tạo them field TT

picture102

Name: TT Ok ( field này dùng để load form và tạo workflow sau này).

picture103

Trở về cửa sổ Rules, ấn add chọn Set a field’s value.

picture104

Field chọn TT, Value:GP Ok

picture106

Chọn set a field’s value TT chọn Move Up.

picture107

Tiếp tục ấn add chọn Close the form

picture108

Rule Nút Gửi sau khi tạo xong.

picture109

Phải chuột vào Map, chọn text box properties

picture111

Chọn tab Display, check vào Read only, làm tương tự cho field NVdexuat.

picture112

Vào tab Page Design chọn Properties, View name: GuiPhieu Ok

picture117

Ấn Ctrl+A chọn tất View Guiphieu chọn copy, vào tab Page Design chọn New View.

picture119

New View name: Truongphong Ok

picture120

Paste vào nội dung đã copy vào View Truongphong, lần lượt chọn properties của các field chuyển thành read only.

picture122

Chèn thêm 2 field thaoluan, noidungthaoluan và một button như trong hình.

picture142

Với field noidungthaoluan là Multi-line.

picture140

Tạo file c:\newline.xml có nội dung sau

picture143

Vào tab Data, chọn from Other Sources From XML file.

picture144

Ấn Resource Files

picture147

ấn add chọn file c:\newline.xml Ok next

picture148 .

Enter a name for this data connection: Newline, check vào Automatically retrieve… Finish

picture150

Chọn cửa sổ Fields, chọn myfields, ấn add field

picture151

Tạo field name: noidungtam Ok

picture152

Phải chuột vào button chọn Button properties

picture153

Action: chọn Rules and Custom Code, Label: Gửi Tin Ok

picture154

Chọn nút Gửi tin, vào tab Home, chọn Add rule chọn When this Button is Clicker Set a field’s value.

picture155

Field: chọn noidungtam ấn Fx

picture157

Formula: concat(username(),” Say: “,thaoluan) Ok

picture160

Kiểm tra lại giá trị của value Ok

picture161

Cũng tại Rule Gui tin chọn add Set a Field’s Value

picture162

Field: chọn Noidungthaoluan, value: ấn fx

picture163

Formula: concat(noidungthaoluan,noidungtam,newline)

picture167

Tiếp tục, tại Rule Gui tin chọn add Set a Field’s Value

picture168

Field: Thaoluan, Value: “” OK.

picture169

Tại cửa sổ Fields, chọn myFields, chọn add Field

picture170

Tạo field name:Guitin, Data type:True/False, Default value:FALSE Ok

picture171

Trở lại cửa sổ Rules: Rule Gui tin, chọn Add Set a field’s value

picture172

Field:Guitin, Value:True Ok

picture173

Trong phần Condition của Rule Gui tin chọn None – Rule runs when button.

picture174

Chọn field thaoluan is not blank OK

picture175

Cũng tại rule Gui Tin chọn add Submit using a data connect, ấn add lần nữa chọn close this form. Tạo rule cho nút gửi tin xong.

picture176

Chọn nút Gửi chọn button Properties

picture177

Label: sửa thành Đồng ý Ok.

picture178

Chọn Rules gửi chọn Delete.

picture179

Rồi vào new chọn action để tạo rule mới cho nút đồng ý

picture180

Ấn add chọn:

 • set a field’s value TT=”DY”
 • set a field’s value Guitin = FALSE
 • Submit using a data connection
 • Close this form.

picture193

Tương tự phải chuột vào nút Thoát chọn Button Properties.

picture194

Đổi Lable thành: Không Đồng Ý Ok

picture195

Xóa Rule thoát, vào New action để tạo rule mới: Rule khong dong y.

Ấn add chọn:

 • set a field’s value TT=”KDY”
 • set a field’s value Guitin = FALSE
 • Submit using a data connection
 • Close this form.

picture207

Hoàn tất View Truongphong ấn ctrl+A và copy tất cả thông tin trên View

picture210

Vào tab Page design new View tạo View mới: QuanlyVung Ok

picture213

Paste nội dụng copy vào View QuanlyVung.

picture214

Tạo thêm field Ý Kiến Quản lý Vùng: Ykienquanlyvung (rich text box). Phải chuột vào nút Đồng ý chọn Button Properties

picture219

Label đổi lại thành: Chấp nhận Ok

picture220

Chọn Rule Dong y Delete

picture221

Chọn new action Tạo rule mới: Rule chap nhan

Ấn add chọn:

 • set a field’s value TT=”CN”
 • set a field’s value Guitin = FALSE
 • Submit using a data connection
 • Close this form.

picture231

Tương tự đổi nút Không đồng ý thành nút Không chấp nhận. và tạo Rule không chấp nhận với các thông tin sau:

 • set a field’s value TT=”KCN”
 • set a field’s value Guitin = FALSE
 • Submit using a data connection
 • Close this form.

picture246

Hoàn tất View Quản lý Vùng, copy toàn bộ nội dung của View Quản lý Vùng.

picture247

Vào tab Page Design New View new View Name: Giamdoc Ok

picture250

Paste toàn bộ nội dung vào view giamdoc, set field Ykienquanlyvung thành read only, tạo thêm field ykiengiamdoc: Rich text box.

picture257

Đổi nút Chấp nhận thành Duyệt Phiếu và tạo Rule Duyet Phieu với các action sau:

 • set a field’s value TT=”DP”
 • set a field’s value Guitin = FALSE
 • Submit using a data connection
 • Close this form.

picture270

Đổi nút Không Chấp nhận thành Không Duyệt Phiếu và tạo Rule Không Duyệt với các action sau:

 • set a field’s value TT=”KD”
 • set a field’s value Guitin = FALSE
 • Submit using a data connection
 • Close this form.

picture286

View Giamdoc vừa thiết kế xong. Copy toàn bộ view giamdoc

picture287

Vào tab Page Design chọn New View New view name:HoanTat OK

Paste nội dung vào View hoanTat, set field YKiengiamdoc thành Read only. Xóa nút Không Duyệt, sửa nút Duyệt Phiếu thành nút Xong.

picture296

Xóa Rule Duyệt Phiếu và tạo rule mới cho nút Xong với action:

 • Close this form.
 • Hoàn tất thiết kế form Phiếu Đề Xuất Mua Hàng bao gồm 5 View:
 • View GuiTin
 • View TruongPhong
 • View QuanlyVung
 • View Giamdoc
 • View Xong

picture299

B8 Tạo Rule load Form Phiếu Đề nghị mua hàng:

B8 Tạo Rule load Form Phiếu Đề nghị mua hàng:

Vào Tab Data chọn Form Load, tại cửa sổ Rules, vào New Action

picture001

Details for: Load form trưởng phòng, trong phần condition chọn None – Rule runs when …

picture002

Chọn field TT is equal to GP OK

picture003

Run these action: ấn add chọn Swich View

picture004

View: chọn View truongphong Ok

picture005

Tiếp tục vào New Action

picture007

Details for: Load view quan ly vung

picture008

Chọn field TT is equal to DY OK

picture009

Run these action: ấn add chọn Swich View. Chọn View: Quanlyvung Ok

picture011

Tương tự tạo rule load View Xong với điều kiện: TT=DP or TT=KD or TT=KCN or TT=KDY Switch to view Hoantat

picture001

Tương tự tạo rule load View giamdoc với điều kiện: TT=CN and tongchiphi > 10000000 Switch to view giamdoc

picture002

Cuối cùng tạo rule load View xong1 với điều kiện: TT=CN and tongchiphi <= 10000000 Switch to view Hoantat. Tạo Rule form load xong.

picture003

B9. Publishing Phiếu Đề nghị mua hàng:

B9. Publishing Phiếu Đề nghị mua hàng:

Vào Tab File Info Form Option, chọn Web Browser, bỏ check box Show InfoPath commands in Ribbon or toolbar.

picture024

Chọn Property Promotion, ấn Add chọn Field Guitin,TT,Tongchiphi.

picture025

Chọn Security and trust: check vào Automatically determine security level. Ok

picture026

Chọn Publish SharePoint Server

picture027

Nhập vào http://int.ctl.local next

picture028

Chọn option administrator-approved form template(advanced) next

picture029

Ấn Browse chọn nơi lưu trữ file next (file này dung đề publish lên sharepoint)

picture031

Kiểm tra lại các field cần sử dụng next Publish Close

picture032

Vào Sharepoint 2016 Central administration. Chọn General Application Settings Manage form templates.

picture035

Chọn Upload form template

picture036

Chọn file đã lưu khi publish Upload Ok

picture037

Chờ installing xong

picture039

Chọn vào mũi tên form phieu se xuat.xsn

picture040

Chọn Active to a site collection

picture041

Chọn Change site Collection

picture042

Chọn Change Web application

picture043

Chọn Sharepoint – int.ctl.local Ok Ok

picture044

Trở về site Int.ctl.local, vào setting Site settings. Chọn Site collection features.

picture048

Kiểm tra Form phieu de xuat đã active chưa

picture049

Vào site Quản lý Mua Sắm, chọn phiếu mua hàng, vào tab Library Library Settings

picture050

Chọn Advanced settings

picture051

Trong phần Allow management of content types: chọn Yes Ok

picture052

Trong phấn content Types chọn add form existing site content types

picture053

Chọn form phieu de xuat add sang phải OK

picture054 .

Cũng trong phần Content types chọn change new button order and default content type.

picture056

Chọn số 1 cho form phieu de xuat Ok. Publish form xong. Trở lại phiếu mua hàng, tạo mới phiếu mua hàng, kiểm tra form mới publish.

picture057

B10. Tạo workflow:

B10. Tạo workflow:

Tại phiếu mua hàng, chọn tab Library, chọn workflow Create a workflow in Sharepoint designer. ấn Allow

picture001

Name: Find manage workflow, platform type: Sharepoint 2010 Workflow Ok

picture003

Đặt con trỏ vào Inser a condition, vào condition chọn If current item field equals value.

picture005

Click vào Field, chọn Current item: Guitin equals click vào value

picture006

Chọn No (nếu Guitin = No)

picture007

Đặt con trỏ phía dưới If vào Condition chọn If current item field equals value.

picture008

Click vào field chọn Current Item: TT equals, click vào value nhập GP( và nếu TT=GP)

picture010

Đặt con trỏ phía dưới and vào Action chọn Lookup Manager of a user

picture011

Click vào this user

picture012

Chọn User who created current item add Ok

picture013

Trong phấn output to chọn Create a new variable

picture016

Name: Tr_phong Ok

picture017

Xong phấn Find manager, bây giờ sẽ gán Assign to = Tr_phong

picture018

Bây giờ sẽ gán field Assigned to = Tr_phong. Trước tiên trở về site quản lý mua sắm, chọn Phiếu mua hàng, chọn tab library library setting, trong phần Columns chọn Add form existing site columns

picture019

Chọn Assigned To ấn add sang phải Ok

picture020

Trở về Workflow, đặt con trỏ dưới find Manager vào Action chọn Set Field in current Item.

picture023

Click vào Field

picture024

Chọn Assigned To

picture025

Click vào Value

picture026

Chọn Workflow lookup for a User Add

picture027

Trong phần data source: chọn Workflow Variables and Parameters, Field form source chọn Tr_phong, Return field as: chọn Display name Ok

picture028

Xong bước tìm trưởng phòng.

picture030

Đặt con trỏ bên ngoài If vào Condition chọn Condition chọn If current item field equals value

picture031

Click vào Field, chọn Current item: Guitin equals click vào value

picture032

Chọn Current Item: Guitin, equals, click vào value chọn No.

picture033

Đặt con trỏ phía dưới else If vào Condition chọn If current item field equals value.

picture036

Click vào field chọn Current Item: TT equals, click vào value nhập DY

picture038

Đặt con trỏ phía dưới and vào Action chọn Lookup Manager of a user

picture039

Click vào This User

picture040

Chọn User who created current item add Ok

picture041

Output to: chọn Tr-Phong.

picture043

Đặt con trỏ phía dưới Find manager vào Action chọn Lookup Manager of a user

picture044

Click vào this user

picture045

Chọn Workflow lookup for a User Add

picture046

Data source: chọn workflow Variabled and parameters, Field from sources: chọn Tr_phong, Reture field as: Display Name OK Ok

picture049

Output to chọn Create a new variable, nhập vào Qly_Vung.

picture053

Đặt con trỏ dưới then find Manager vào Action chọn Set Field in current Item. Click vào field chọn Assigned to, click vào Value.

picture055

Chọn Workflow lookup for a user add

picture056

Data source: chọn workflow variables and Parameters

picture057 .

Return field as: Display name Ok Ok

picture058

Hoàn tất xây dựng workflow tìm quản lý vùng, tiếp theo sẽ Assigned cho giamdoc

picture062

Đặt con trỏ ngoài Else If, vào condition chọn If current item field equals value.

picture063

Click vào field chọn Current Item: Guitin, equals, click vào value chọn No.

Tiếp tục If current item field equals value, Click vào field chọn Current Item: TT equals, click vào value nhập CN, chọn If current item field equals value lần nữa và chọn tongchiphi greater then 10.000.000.

picture064

Điều kiện sau khi thiết lập xong, vào Action chọn Set Field in current Item. Click vào field chọn Assigned to, click vào Value.

picture065

Chọn giamdoc, hoàn tất Assign công việc cho giamdoc

picture066

Cuối cùng đặt con trỏ bên ngày else if, Click vào Else If Branch và set assigned to = Created by.

picture067

Sau đó vào Workflow Settings

picture067

Trong phần start options, check vào 2 checkbox như trong hình. Và chọn Publish Tạo workflow Xong

picture069

B11. Tạo View:

B11. Tạo View:

Trở về int.ctl.local\QLMS chọn phiếu mua hàng, vào Library Create View.

picture001

Chọn Standard View.

picture002

View name: PhieuMuaHangGuiToi, và chọn các checkbox như trong hình.

picture003

Trong phần filter chọn assigned to is equal to [Me]

picture004

Tiếp tục tạo view name: Phieudangthaoluan

picture007

Trong phần filter chọn Created By = [Me] or Assigned to =[me] or Modified By=[Me] and Guitin= Yes

picture010

picture011

Tạo tiếp View Phieudaduyetxong

picture016

Trong phần filter TT=CN and tongchiphi <=10.000.000 or TT=DP Ok

picture017

Tiếp tục tạo view Phieubituchoi.

picture018

Trong phần Filter: TT = KDY or TT=KCN or TT = KD. Tạo view xong

picture019

B12. Tạo Promoted link.

B12. Tạo Promoted link.

Trở về int.ctl.local\QLMS vào settings site content chọn add an app

picture020

Chọn Picture Library. Đặt tên Hinh

picture021

Chọn hình vừa tạo.

picture022

Up hình vào.

picture023

Chọn từng hình copy clink hình, paste vào file text

picture024

Vào setting chọn Add an app.

picture025

Chọn Promoted links

picture026

Name: Link Create

picture027

Vào từng view copy link.

picture028

paste vào file text (tiếp tục cho các view còn lại)

picture029

Tạo phiếu đề xuất mới, copy link

picture030

Paste vào file text, và xóa từ &source đến hết.

picture031

Vào lại setting site contents, chọn link.

picture032

Vào tab itemNew Item New item

picture033

Nhập các thông tin như trong hình, Backgroup image location paste một link hình vào, Link location paste link tạo phiếu mua hàng mới. Save

picture034

Link tạo phiếu mua hàng

picture035

Tương tự tạo link phiếu mua hàng bị từ chối.

picture036

Tạo link phiếu đã duyệt.

picture037

Tạo link phiếu đang thảo luận

picture038

Tạo Phiếu mua hàng cần duyệt.

picture039

B13. Edit page:

B13. Edit page:

Trở về site Quản lý mua sắm vào tab Page edit edit

picture040

Xóa hết tất cả thông tin trên form.

picture042

Vào Tab Insert chọn Web part

picture043

Chọn apps Link add

picture044

ấn Save hoàn tất bài lab.

picture045

B14. Kiểm tra.

B14. Kiểm tra.

Sign in vào site int.ctl.local/QLMS bằng quyền của Kd1, tạo phiếu mua hàng mới, sau đó vào site bằng quyền của Tpkinhdoanh kiểm tra xem có form phiếu mua hàng cần duyệt không, sau đó vào site bằng quyền của gdvung1 xem có form mua hàng cần duyệt không, Nếu tongchiphi > 10.000.000 thì sign in vào giamdoc kiểm tra tiếp.

Hoàn tất bài lab.

Mr CTL – labs.ctl.vn

Lab Sharepoint 2016 Phần 12

Leave a Reply