Xây Dựng Thư Viện Hình Ảnh và Video – Lab Sharepoint 2016 Phần 18

Bài Lab hướng dẫn sử dụng Sharepoint 2016 xây dựng site quản lý thư viện, quản lý các tài liệu, phim ảnh, hình ảnh. Tùy theo quyền của từng User, mà user có thể xem các hình ảnh, video hay tài liệu phù hợp. Trong thư viện có một số tài liệu mà chỉ có giám đốc và các trưởng phòng mới có thể vào xem.

Các Bước Triển Khai Xây Dựng Thư Viện Hình Ảnh và Video:

Bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

  • Tạo subsite Thư Viện, cấp quyền
  • Tạo tài liệu nội bộ và cấp quyền
  • Tạo tài liệu chung.
  • Edit page dùng content editor.
  • Tạo thư viện ảnh.
  • Edit page sử dụng picture library slideshow web part.
  • Tạo thư viện Phim.
  • Edit page sử dụng media web part.

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn có thể sử dụng content editor, Picture library slideshow web part và media web part.

Thực Hiện Xây Dựng Thư Viện Hình Ảnh và Video:

B1: Tạo subsite Thư Viện, Cấp quyền

B1: Tạo subsite Thư Viện, Cấp quyền

Vào Int.labs.ctl.vn Chọn Settings\site contents

picture001

Chọn new subsite

picture002

Title: Thư Viện, URL name:TV, template: chọn Document center.

picture003

Chọn 2 option như trong hình. OK

picture004

Cấp quyền cho domain users thuộc group Visitor, các group hanhchanh, nhansu, kinhdoanh thuộc group Member, các trưởng phòng và giám đốc thuộc group Owner.

picture005

B2. Tạo tài liệu nội bộ và cấp quyền:

B2. Tạo tài liệu nội bộ và cấp quyền:

Khi tạo xong Subsite thư viện, chọn Documents, vào tab library library settings.

picture006

Chọn List name, description and navigation

picture007

Name: Tài liệu nội bộ Ok

picture008

Trở lại settings chọn Permissions for this document library

picture009

Chọn Stop inhereriting permissions. Ok

picture010

Chọn tất cả các group ngoại trừ Thư Viện Owner, chọn Remove user permissions Ok (chỉ cho owner xem tài liệu này).

picture012

B3. Tạo tài liệu chung:

B3. Tạo tài liệu chung:

Vào settings Add an app

picture014

Chọn Document library

picture015

Name: Tài Liệu Chung Create (tài liệu này mọi người có thể xem)

picture016

B4. Edit page dùng content editor:

B4. Edit page dùng content editor:

Trở về site thư viện, vào Tab page chọn Edit Page Edit page

picture017

Chọn Upload Document, vào tab format text Edit Source.

picture018

Sửa Upload Document thành Upload tài liệu nội bộ, sau đó ấn ctrl +A

picture019

Copy toàn bộ nội dung Ok

picture020

Để tạo thêm content mới, ấn Add a web part

picture021

Chọn Media and Content Content Editor Add

picture022

Chọn click here to add new content

picture023

Chọn edit Source

picture024

Paste nội dung đã copy vào, sửa Upload Tài liệu nội bộ thành upload tài liệu chung

picture026

Sửa Documents thành

picture029

Tài liệu chung ( nên copy tên này từ URL tài liệu chung) Ok

picture031

Chọn stop editing. Tiến hành upload tài liệu chung và upload tài liệu nội bộ xem có upload đúng vị trí không.

picture032

B5. Tạo thư viện ảnh.

B5. Tạo thư viện ảnh.

Tại site Thư Viện, vào Setting Add an app

picture034

Chọn Picture Library

picture035

Name: ThuVienAnh Create

picture036

Chọn Thư viện ảnh vừa tạo vào tab Library Library settings

picture037

Chọn List name, description and navigation

picture038

Sửa name thành Thư Viện Ảnh Ok

picture039

Upload ảnh vào thư viện ảnh.

picture040

B6. Edit page sử dụng picture library slideshow web part.

B6. Edit page sử dụng picture library slideshow web part.

Tại site Thư Viện vào tab Page edit Page Edit Page

picture041

Chọn add a web part

picture042

Chọn Media and Content Picture Library Slideshow web part Add

picture043

Tại Picture Library Slideshow web part chọn Edit web part

picture044

Picture Library chọn Thư Viện Ảnh, Picture display mode: chọn Random Order

picture045

Title: Hình Mới

picture046

Chọn Stop Editing xem kết quả.

picture047

B7. Tạo thư viện Phim:

B7. Tạo thư viện Phim:

Tại site thư viện, vào Settings site settings

picture050

Chọn Site collection Features

picture051

Active Video and Rich Media.

picture054

Trở lại thư viện, vào Settings add an app.

picture055

Chọn Asset Library.

picture056

Name: Phim Create.

picture057

Click vào phim vừa tạo

picture058

Upload video vào thư viện.

sử dụng Sharepoint 2016 xây dựng site quản lý thư viện

B8. Edit page sử dụng media web part:

B8. Edit page sử dụng media web part:

Trở lại Thư Viện, vào Page edit page edit page

sử dụng Sharepoint 2016 xây dựng site quản lý thư viện

Chọn add a web part

sử dụng Sharepoint 2016 xây dựng site quản lý thư viện

Chọn Media and Content Media Web Part add

sử dụng Sharepoint 2016 xây dựng site quản lý thư viện

Tại media web part chọn edit web part.

sử dụng Sharepoint 2016 xây dựng site quản lý thư viện

Chọn Change Media form sharepoint

sử dụng Sharepoint 2016 xây dựng site quản lý thư viện

Chọn Video cần play Insert, Check vào 2 check box start media automatically và loop until stopped stop edit. Hoàn tất bài lab.

sử dụng Sharepoint 2016 xây dựng site quản lý thư viện

Mr CTL – labs.ctl.vn

Lab Sharepoint 2016 Phần 19

Leave a Reply