Xây Dựng Website Cá Nhân (Mysite) và Sử Dụng Onedrive – Lab Sharepoint 2016 Phần 19

Xây dựng web site cá nhân cho từng user. Khi user đăng nhập vào site cá nhân của mình, user có thể tạo profile, upload tài liệu hay user có thể tạo các subsite cho riêng mình. Trong bài lab này hướng dẫn tạo ra mysite cho tất cả mọi user, và sử dụng Onedrive hổ trợ cho user làm việc offline.

Các Bước Triển Khai Website Cá Nhân (Mysite) và Sử Dụng Onedrive:

Trong bài LAB này được thực hiện theo các bước sau:

  • Tạo My site host
  • Tạo manage paths
  • Tạo self-service site creation
  • Tạo Permission policy
  • Cấu hình User Policy
  • Setup My site
  • Start User profile service application
  • Tạo Alias
  • Test my site.
  • Sử dụng Onedrive

Sau khi hoàn thành bài lab, các bạn có thể tạo và sử dụng My Site, biết cách sử dụng onedrive.

Thực Hiện Website Cá Nhân (Mysite) và Sử Dụng Onedrive:

B1: Tạo My site host:

B1: Tạo My site host:

Vào central Administration Chọn Application Management Manage web applications.

Website Cá Nhân (Mysite) và Sử Dụng Onedrive

Chọn new

Website Cá Nhân (Mysite) và Sử Dụng Onedrive

Port: 80

Host header: Mysite.ctl.local

Website Cá Nhân (Mysite) và Sử Dụng Onedrive

Database name: Wss_content_Mysite Ok

Website Cá Nhân (Mysite) và Sử Dụng Onedrive

Chờ vài phút, ấn Create site collection

Website Cá Nhân (Mysite) và Sử Dụng Onedrive

Title: Mysite,

Website Cá Nhân (Mysite) và Sử Dụng Onedrive

Template: My site host, user name: administrator, adminsp Ok

Website Cá Nhân (Mysite) và Sử Dụng Onedrive

B2. Tạo manage paths.

B2. Tạo manage paths. Trở về Manage web application, chọn Mysite.ctl.local, chọn Managed Paths

pic013

Path: Personal add path Ok

pic014

B3. Tạo Self-service site creation.

B3. Tạo Self-service site creation.

Trở về Manaed web application chọn Mysite.ctl.local chọn Self-service site creation

pic016

Site collections: chọn option on, Start a site chọn: option prompt users to…: nhập vào Personal/[%userid%] Ok

pic019

B4. Tạo Permission Policy.

B4. Tạo Permission Policy. Trở lại Managed web application chọn Permission Policy

pic021

Chọn Add permission policy Level

picture016

Name: Subsite Creation

pic023

Trong phần Site Permission check vào checkbox Grant Create Subsite, các checkbox còn lại để mặc định Save

pic024

Permission Subsite Creation vừa tạo Ok

pic026

B5. Cấu hình User Policy.

B5. Cấu hình User Policy. Trở lại Manage web application chọn User Policy

pic027

Chọn Add user

pic028

Chọn All zones Next

pic029

Users: ctl\Domain user, check vào checkbox Subsite Creation Finish

pic030

Cấu hình User policy xong Ok

pic031

B6. Setup Mysite.

B6. Setup Mysite. Trở về Central administrator chọn Application management Manage service applications

pic032

Chọn User Profile Service Application

pic033

Chọn setup My Site

pic034

MySite Host location: http://mysite.ctl.local.

pic035

Location: Personal

pic036

Read Permission Level: Authenticated users OK

pic037

B7. Start User Profile service application.

B7. Start User Profile service application. Trở về Central administrator, chọn monitor chọn Review job definitions

pic044

Tìm và chọn chọn User profile service Application – Activity Feed job

pic045

Chọn daily Run Now

pic046

B8. Tạo alias:

B8. Tạo alias: vào DNS phải chuột vào ctl.local chọn new host A

pic039

Name: Mysite, Ip là Ip của sharepoint server add host

pic040

Tạo host A xong.

pic041

B9. Test Mysite.

B9. Test Mysite. Tại IE truy cập vào Mysite.ctl.local bằng quyền Administrator. next

pic042

Chờ ít phút setup mysite xong

pic043

B10. Sử dụng Onedrive:

B10. Sử dụng Onedrive: chọn document ấn Sync

pic048

Chọn Sync now

pic059

ấn allow

pic060

Sync Now

pic061

Chọn Show my files

pic062

Đồng bộ với PC xong.–> tạo thử file trên PC

pic063

Trở về Document, file đã đồng bộ file từ PC.

pic064

Hoàn tất bài lab.

Mr CTL – labs.ctl.vn

Lab Sharepoint 2016 Phần 20

Leave a Reply