Xem Báo Cáo Của SharePoint – Lab Sharepoint 2016 Phần 9

Bài lab hướng dẫn tạo và xem báo cáo của sharepoint server 2016, giúp cho người quản trị sharepoint có thể biết được số lượng user đã truy cập vào site, và số lần file tài liệu được xem … Có thể xem báo cáo theo ngày hay theo từng tháng.

Các Bước Triển Khai Xem Báo Cáo Của SharePoint:

Các bước thực hiện:

  • Active site collection feature report.
  • Popularity Trends
  • Popularity and search reports

Mục đích: hướng dẫn xem số lượng user đã truy cập vào site, số lần file tài liệu được xem ..

Thực Hiện Xem Báo Cáo Của SharePoint:

B1: Active site collection feature report.

B1: Active site collection feature report.

Vào int.labs.ctl.vnl chọn Settings chọn Site settings

Trong Site Collection Administartor chọn Site collection features

xem báo cáo của sharepoint server 2016

Kiểm tra xem feature Reporting đã active chưa

xem báo cáo của sharepoint server 2016

B2. Popularity Trends

B2. Popularity Trends

Trở lại site settings, chọn Pupularity Trends trong Site Administration.

xem báo cáo của sharepoint server 2016

Chọn Usage trong Usage Reports, Ấn Open để xem file Excel

xem báo cáo của sharepoint server 2016

Nội dung report

picture007

B3. Popularity and search reports

B3. Popularity and search reports: Trở lại site settings, chọn Popularity and search reports trong Site Collection Administration, chọn các report cần xem

xem báo cáo của sharepoint server 2016

chọn các report cần xem

xem báo cáo của sharepoint server 2016

File Report cần xem.

xem báo cáo của sharepoint server 2016

Có thể vào documents chọn tài liệu cần xem, chọn tab Files chọn Popularity Trends chọn open mở file excel để xem số lần truy cập vào tài liệu này.

xem báo cáo của sharepoint server 2016

Hoàn tất bài lab.

Mr CTL – labs.ctl.vn

Lab Sharepoint 2016 Phần 10

Leave a Reply