Lab SQL server 2014 – Danh mục các bài lab SQL 2014

LABS.CTL.VN giới thiệu các bài lab SQL server 2014, cung cấp cho các bạn kiến thức và nền tảng để quản lý dữ liệu chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay sử dụng các ứng dụng để quản lý hoạt động và quy trình kinh doanh, các ứng dụng này thường lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. Ngày nay, doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào các ứng dụng và các cơ sở dữ liệu mà họ sử dụng. Nên cơ sở dữ liệu là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Lab SQL 2014

Vì vậy nên vai trò của người quản trị cơ sở dữ liệu trở nên rất quan trọng, nhiệm vụ của họ là đảm bảo dữ liệu được an toàn và ổn định.

Tất cả các bài lab SQL server 2014 được biện soạn dựa theo giáo trình Microsoft Office Course 20642.

Lab SQL server 2014 gồm các phần sau:

Mr CTL – CTL.VN

Leave a Reply