Setup SQL server 2014 – Lab SQL server 2014 P1

Bài lab này sẽ hướng dẫn các bạn setup SQL server 2014 Enterprise edition, trên máy member domain chạy HDH windows server 2012 R2 DataCenter và sử dụng các công cụ quản lý SQL server 2014.

Yêu cầu phần cứng và các bước setup SQL server 2014:

Processor

64-bit: 1.4GHz – 32-bit:1Ghz 

Đề nghị: 2GHz trở lên

Ram

1GB   – Đề nghị: 4GB trở lên

Hard Disk

 Ít nhất 6GB

 

Bài lab được thực hiện theo 2 bước:

  • B1. Setup SQL server 2014
  • B2. Sử dụng các công cụ quản lý SQL server 2014.

Thực hiện xong bài lab này, bạn sẽ biết cách cài đặt và sử dụng các công cụ quản lý để cấu hình SQL server 2014.

Setup SQL Server 2014 và sử dụng các công cụ quản lý:

B1. Setup SQL server 2014

B1: Cài đặt

Trong phần này hướng dẫn các bạn cài thêm Instance Database vào SQL server có sẳn.

Chạy file setup.exe trong thư mục chứa source SQL server 2014Setup SQL server 2014

Tại màn hỉnh SQL server Installation center chọn Installation → chọn New SQL server stand-alone installation or add features to an existing installationSetup SQL server 2014Màn hình Microsoft Update ấn nexttung buoc Setup SQL server 2014

Màn hình Install setup file → nextLab huong dan Setup SQL server 2014

Màn hình Install rule kiểm tra không có lỗi → nextSetup SQL server 2014 step by step

màn hình Installation type chọn option perform a new installation of SQL server 2014 → nexthuong dan cai dat SQL server 2014

Product key chọn Evaluation hay nhập Product ket →nexthuong dan cai SQL server 2014

Check vào I accept the license terms → nextcai dat SQL server 2014

ở màn hình Setup Role chọn option SQL Server Featute Installation → Nextcai SQL server 2014

Ở màn hình Feature selection chọn các feature cần cài, trong bài lab này tôi chỉ chọn Database engine services → next.Setup SQL server 2014

Ở màn hình Instance Configuration chọn option Name instance và Đặt tên là SQLTest →nextthuc hanh Setup SQL server 2014

Màn hình server configuration → nextlab Setup SQL server 2014

Ở màn hình Database Engine Configuration chọn option Mixed Mode, nhập pass cho user sa, và chỉ định user quản trị SQL server bằng cách ấn add current user và add chọn user.→next →next→ Installhuong dan Setup SQL server 2014 (13)

Chờ cho đến khi cài xong ấn closelab Setup SQL server 2014

B2. Các công cụ quản lý SQL server 2014

SQL server cung cấp rất nhiều công cụ để quản lý các vấn đề khác nhau, là người quản trị Database chúng ta cần phải hiểu và sử dụng tốt các công cụ này.

SSCM

Sql server configuration manager (SSCM):

SQL server sử dụng SSCM để quản lý các dịch vụ, protocol và alias. Vào SSCM chọn SQL server services: stop, start các dịch vụ trong SQL serverconfig sql server 2014 (1)

Chọn SQL server network configuration → Protocol for …: Kiểm tra các protocolconfig sql server 2014 (2)

Chọn SQL Native Client 11.0 Configuration (32bit)→ Alias: tạo và kiểm tra alias 32 bit,

hay chọn SQL Native Client 11.0 Configuration → Alias: tạo và kiểm tra alias 64 bitconfig sql server 2014 (3)

SSMS

SQL server management studio (SSMS)

Đây là công cụ chính để quản lý SQL server database, có thể dùng giao diện đồ họa hay T-SQL để quản lý database

Vào SSMS→ chọn server cần quản lý, chọn windows authentication hay SQL server authentication: nhập user name + pass ấn connect: để kết nối vào SQL serverconfig sql server 2014 (4)

Khảo sát server properties: tại giao diện của SSMS phải chuột vào server chọn Propertiesconfig sql server 2014 (5)

Tại server properties chọn Memory: có thể định lại giá trị Min và Max của bộ nhớconfig sql server 2014 (6)

Chọn Advanced: có thể chỉnh lại Network packet size → okconfig sql server 2014 (7)

Khảo sát system database: tại SSMS chọn databases→ system databasesconfig sql server 2014 (8)

Phải chuột vào temdb→ propertiesconfig sql server 2014 (9)

Chọn files: xem nơi lưu trữ và dung lượng ban đầu → Okconfig sql server 2014 (10)

Làm lại tượng tự cho model database và xem dung lượng ban đầu,config sql server 2014 (11)

Có thể chọn options để xem recovery model:full→okconfig sql server 2014 (12)

Khảo sát security: tại SSMS chọn security→ logins: xem các user hiện có.config sql server 2014 (13)

Tạo database: tại SSMS phải chuột vào Database chọn New Databaseconfig sql server 2014 (14)

Tại của sổ New database, trong phần Database name: nhập vào tên database(TestData)→okconfig sql server 2014 (15)

Bạn của có thể tạo Database dùng T-SQL, tại SSMS chọn New query.config sql server 2014 (16)

Tại của sổ new query gõ lệnh Create database TestDatabase; ấn F5 hay ấn Executeconfig sql server 2014 (17)

Xem lại database vừa tạo bằng T-SQLconfig sql server 2014 (18)

Tiếp tục ấn new query gõ vào lệnh EXEC sp_helpdb TestData; ấn F5config sql server 2014 (19)

Xem thông tin của database vừa tạoconfig sql server 2014 (20)

Phải chuột vào của sổ query có chứa lệnh EXEC vừa làm chọn save→ lưu vào đĩa với tên file là GetinfoTestData.sql ( ở đây tôi lưu vào c:\LapSP\GetinfoTestdata.sql để sử dụng cho bài lab sau)config sql server 2014 (21)

SQLCMD

SQLCMD

Dùng để kết nối đến Instance Sql server bằng dòng lệnh, thực thi các lệnh T-SQL hay script. Vào Run gõ lệnh CMD sao đó gõ lệnh như trong hình, với –S là server cài Instance SQL, -U là User và –P là Password. Lệnh này dùng kết nối đến sql server

config sql server 2014 (22)

Gõ tiếp lệnh select @@servername →enter→gõ tiếp go →enter: kiểm tra xem đang kết nối đến server nào → exitconfig sql server 2014 (23)

Bạn có thể gõ lệnh sau để thực thi file getinfoTestdata.slq và xuất kết quả ra file text. Với –E: trusted connection –i: inputfile –o: outputfileconfig sql server 2014 (24)

Kiểm tra và xem nội dung file InfoTestdata.txtconfig sql server 2014 (25)

Bạn cũng có thể dùng lệnh sau để xem các database hiện cóconfig sql server 2014 (26)

Xem lab SQL server 2014 phần 2

Mr CTL – CTL.VN (tham khảo MOC 20642)

Leave a Reply