Cấu Hình iSCSI Storage – Lab Windows Server 2016 Bài 3

iSCSI storage là cách đơn giản và ít tốn kém nhất để định cấu hình kết nối với các thiết bị lưu trữ từ xa. Nhiều doanh nghiệp sử dụng kết nối lưu trữ từ xa với mục đích dự phòng hay cung cấp khả năng chịu lỗi và tính sẵn sàng cao.

iSCSI là một giao thức hỗ trợ truy cập vào các thiết bị lưu trữ từ xa qua mạng. iSCSI gửi các lệnh SCSI tiêu chuẩn qua mạng để điều khiển việc truyền và lưu trữ dữ liệu trên khoảng cách xa. Bạn có thể sử dụng iSCSI để truyền dữ liệu qua mạng LAN, WAN hay Internet.

Hoàn thành bài lab nay bạn sẽ hiểu cách sử dụng iSCSI initiator có sẵn trong Windows Server 2016 để tạo kết nối giữa máy chủ và bộ lưu trữ iSCSI.

Trước Khi thực hiện bài lab này bạn cần chuẩn bị mô hình lab như bài 1

Các Bước Cấu Hình iSCSI Storage:

Bài lab được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Cài iSCSI target feature

Bước 2: Tạo và Cấu Hình iSCSI target 

Bước 3: Cấu hình MPIO 

Bước 4: Kết nối đến iSCSI target

Bước 5: Khởi tạo iSCSI disks

Thực Hiện Cấu Hình iSCSI Storage:

Bước 1: Cài iSCSI target feature

Bước 1: Cài iSCSI target feature

 1. Tại máy DC01 vào Server manager, Chọn Add Roles and Features.
 2. Màn hình Before you begin ấn Next.
 3. Màn hình Select installation type ấn Next
 4. Màn hình Select destination server, chọn Option Select a server from the server pool ấn Next.
 5. Màn hình Select server roles, click vào mũi tên File and Storage Services (2 of 12 Installed), Click vào mũi tên File and iSCSI Services (1 of 11 Installed), check chọn iSCSI Target Server ấn Next.
 6. Màn hình Select features ấn Next
 7. Màn hình Confirm installation selections ấn Install
 8. Chờ cài xong ấn Close

iSCSI storage

Bước 2: Tạo và Cấu Hình iSCSI target

Bước 2: Tạo và Cấu Hình iSCSI target 

 1. Tại máy DC01, vào Server Manager, menu trái chọn, File and Storage Services.
 2. Màn hình File and Storage Services chọn iSCSI
 3. Cửa sổ iSCSI VIRTUAL DISKS chọn TASKS, và chọn New iSCSI Virtual Disk

iSCSI storage

4. Cửa sổ Select iSCSI virtual disk location, trong phần Storage location, chọn volume C:, ấn Next.

5. Cửa sổ Specify iSCSI virtual disk name, trong phần Name nhập vào iSCSIDisk1, ấn Next.

6. Cửa Sổ Specify iSCSI virtual disk size, trong phần Size nhập vào 5G, chọn option Dynamically expanding, ấn Next.

7. Cửa sổ Assign iSCSI target chọn option New iSCSI target ấn Next.

8. Cửa sổ Specify target name, trong phần Name nhập vào DC01, ấn Next.

9. Cửa sổ Specify access servers ấn Add

10.  Cửa sổ Select a method to identify the initiator, chọn option Enter a value for the selected type, trong phần Type chọn IP Address, trong phần Value nhập vào 192.168.1.4 (ip của máy client02) ấn OK.

iSCSI storage

11. Trở lại cửa sổ Specify access servers tiếp tục ấn Add

12. Cửa sổ Select a method to identify the initiator, chọn option Enter a value for the selected type, trong phần Type chọn IP Address, trong phần Value nhập vào 192.168.2.4 (secondary ip của máy client02) ấn OK

13. Trở lại cửa sổ Specify access servers, ấn Next

iSCSI storage

14. Cửa sổ Enable Authentication ấn Next.

15. Cửa sổ Confirm selections page, ấn Create.

16. Cửa sổ View results chờ cho đến khi hoàn tất ấn Close.

17. Trở lại Cửa sổ iSCSI VIRTUAL DISKS tiếp tục chọn TASKS, và chọn New iSCSI Virtual Disk.

18. Cửa sổ Select iSCSI virtual disk location, trong phần Storage location, chọn volume C:, ấn Next.

19. Cửa sổ Specify iSCSI virtual disk name, trong phần Name nhập vào iSCSIDisk2, ấn Next.

20. Cửa Sổ Specify iSCSI virtual disk size, trong phần Size nhập vào 5G, chọn option Dynamically expanding, ấn Next.

21. Cửa sổ Assign iSCSI target chọn option Existing iSCSI target, chọn dc01, ấn Next.

22. Cửa sổ Confirm selections ấn Create.

23. Chờ tạo xong ấn Close

iSCSI storage

Bước 3: Cấu hình MPIO

Bước 3: Cấu hình MPIO 

 1. Tại máy client02, logon vào user domain-name\administrator (trong bài lab này là ctl\administrator)
 2. Tại máy client02 vào Server Manager, chọn Add Roles and Features.
 3. Màn hình Before you begin page, ấn Next
 4. Màn hình Select installation type ấn Next.
 5. Màn hình Select destination server, chọn Option Select a server from the server pool ấn Next.
 6. Màn hình Select server roles ấn Next.
 7. Màn hình Select features, chọn Multipath I/O, ấn Next.
 8. Màn hình Confirm installation selections ấn Install
 9. Chờ cài xong ấn Close, khởi động lại máy client02

iSCSI storage

11. Sau khi khởi động xong, logon vào user domain-name\administrator (ctl\administrator)

12. Tại Server Manager, chọn Tools, và chọn iSCSI Initiator

13. Cửa sổ Microsoft iSCSI ấn Yes

14. Cửa sổ iSCSI Initiator Properties, chọn tab Targets, trong phần Target nhập vào 192.168.1.2 (ip máy domain DC01), ấn Quick Connect

15. Cửa sổ Quick Connect ấn Done

16. Cửa sổ iSCSI Initiator Properties, ấn OK

iSCSI storage

17. Tại máy client02, vào Server Manager, chọn Tools, và chọn MPIO.

18. Cửa sổ MPIO Properties, chọn tab Discover Multi-Paths, check vào checkbox Add support for iSCSI devices, ấn Add.

19. Màn hình yêu cầu Khởi động lại ấn Yes.

iSCSI storage

20. Sau khi khởi động xong, logon vào user domain-name\administrator (ctl\administrator)

21. Vào Server Manager, chọn Tools, và chọn MPIO

21. Cửa sổ MPIO Properties, tại tab MPIO Devices quan sát thấy có Device Hardware Id MSFT2005iSCSIBusType_0x9 đã được thêm vào.

22. Cửa sổ MPIO Properties, ấn OK.

iSCSI storage

Bước 4: Kết nối đến iSCSI target

Bước 4: Kết nối đến iSCSI target

 1. Tại máy client02, vào Server Manager, vào menu Tools, chọn iSCSI Initiator
 2. Cửa sổ iSCSI Initiator Properties, chọn tab Targets chọn Disconnect
 3. Cửa sổ Disconnect From All Sessions ấn Yes.

iSCSI storage

4. Cũng tại cửa sổ iSCSI Initiator Properties, chọn tab Targets ấn Connect.

5. Cửa sổ Connect To Target, check vào 2 checkbox Enable multi-path, và Add this connection to the list of Favorite Targets ấn Advanced.

iSCSI storage

6. Cửa sổ Advanced Settings, tại tab General, trong phần Local adapter chọn Microsoft iSCSI Initiator.

7.  Trong phần Initiator IP chọn 192.168.1.4

8. Trong phần Target portal IP chọn 192.168.1.2 / 3260. Ấn OK

9. Trở lại cửa sổ Connect To Target ấn OK.

iSCSI storage

10. Trở lại cửa sổ iSCSI Initiator Properties, chọn tab Targets ấn Connect lần thứ 2.

11. Cửa sổ Connect To Target, check vào 2 checkbox Enable multi-path, và Add this connection to the list of Favorite Targets ấn Advanced.

12. Cửa sổ Advanced Settings, tại tab General, trong phần Local adapter chọn Microsoft iSCSI Initiator.

13.  Trong phần Initiator IP chọn 192.168.2.4

14. Trong phần Target portal IP chọn 192.168.2.2 / 3260. Ấn OK

15. Trở lại cửa sổ Connect To Target ấn OK.

iSCSI storage

16. Trở lại cửa sổ iSCSI Initiator Properties, chọn tab  Volumes and Devices, ấn Auto Configure.

17. Chọn lại tab Targets chọn iqn.1991-05.com.microsoft:lon-dc1-lon-dc1-target và ấn Devices

18. Cửa sổ Devices, ấn MPIO

19. Cửa sổ Device details, trong phần Load balance policy: chọn Round Robin, và trong phần this device has the following paths có 2 thông tin bạn đã cấu hình, ấn Ok, Ok và OK

iSCSI storage

Bước 5: Khởi tạo iSCSI disks

Bước 5: Khởi tạo iSCSI disks

 1. Tại máy Client02, vào Server Manager, Chọn File and Storage Services, và chọn Disks.
 2. Lần lượt phải chuột vào 2 đĩa offline chọn bring online, ấn yes
 3. Lần lượt phải chuột vào 2 đĩa chọn Initialize.
 4. Lần lượt phải chuột vào 2 đĩa chọn New Volume định dạng đĩa với các thông tin sau:

Disk 1:

 • Drive letter: J
 • Volume label: SMBShares

Disk 2:

 • Drive letter: K
 • Volume label: NFSShares

5. Vào File Explorer kiểm tra có 2 đĩa là SMBShares và NFSShares.

iSCSI storage

Mr CTL – CTL.VN

Lab Windows Server 2016 Bài 4

Leave a Reply