Clone Virtual Domain Controller – Lab Windows Server 2016 Bài 5

Clone virtual domain controller là tính năng có trong Windows server 2012 và Windows server 2016. Clone virtual domain controller dùng để nhân bản domain controller.

Clone virtual domain controller dùng để triển khai nhanh additional domain an toàn và tiết kiệm thời gian, bạn cũng có thể dùng Clone virtual domain controller để khôi phục lại domain controller tại một thời điểm nào đó mà không làm phá vỡ môi trường Active Directory. 

Các bước thực hiện Clone virtual domain controller

Bài lab được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị clone domain controller

Bước 2. Export máy DC1

Bước 3. Tạo và khởi động cloned domain controller

Trước Khi thực hiện bài lab này bạn cần chuẩn bị mô hình lab như bài 1

Triển khai Clone virtual domain controller

Bước 1: Chuẩn bị source domain controller để clone

Bước 1: Chuẩn bị source domain controller để clone

 1. Tại máy DC1, vào Run gõ lệnh DSA.MSC
 2. Cửa sổ Active Directory Users and Computers, chọn vào labs.ctl.vn (domain của bạn), chọn Domain controllers
 3. Phải chuột vào DC1, chọn add to a group
 4. Cửa sổ Select Groups, trong phần Enter the object names to select nhập vào Cloneable, ấn Check Names, tên group xuất hiện đầy đủ là Cloneable Domain Controllers, ấn OK

Clone domain controller

5. Tại máy DC1, vào PowerShell thực hiện lệnh sau để tạo file DCCloneConfig.xml:

New-ADDCCloneConfigFile -CloneComputerName “DC1” 

6. Thực hiện lệnh sau để Shutdown máy DC1:

Stop-Computer 

(chờ máy dc1 shutdows xong)

Clone domain controller

Bước 2: Export máy DC1

Bước 2: Export máy DC1 

 1.  Tại máy Host, vào Hyper-V Manager, Phải chuột vào DC1 ấn Export
 2. Cửa sổ Export Virtual Machine, ấn Browse chọn C:\VM\DCClone, ấn Export (chờ export xong, 10 phút)

Clone domain controller

Bước 3: Tạo và khởi động cloned domain controller

Bước 3: Tạo và khởi động cloned domain controller 

 1. Tại máy Host, vào Hyper-V Manager, phải chuột vào máy Host, chọn Import Virtual Machine
 2. Cửa sổ Before You Begin, ấn Next.
 3. Cửa sổ Locate Folder, ấn Browse, chọn folder C:\VM\DCClone\DC1\ ấn Next.  
 4. Cửa sổ Select Virtual Machine, chọn DC1 ấn Next.
 5. Cửa sổ Choose Import Type, chọn option Copy the virtual machine (create a new unique ID), ấn Next

Clone domain controller

6. Cửa sổ Choose Folders for Virtual Machine Files, check vào Store the virtual machine  in a different location lần lượt ấn 3 nút Browse chọn C:\VM\DC1New ấn Next

7. Cửa sổ Choose Folders to Store Virtual Hard Disks, chọn C:\VM\DC1New ấn next

8. Màn hình Completing Import Wizard , ấn Finish (chờ Import xong 10 phút)

9. Sau khi import xong, phải chuột vào DC1 vừa Import chọ rename, và gõ vào DC1New

10. Khởi động máy DC1New, phải chuột vào DC1New chọn Connect, quan sát màn hình sẽ có thông báo “Domain Controller cloning is at x% completion”

Clone domain controller

Mr CTL – CTL.VN

Lab Windows Server 2016 Bài 6

Leave a Reply