Lab Windows Server 2016 Bài 7 Cấu Hình DHCP failover

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) failover trong Windows Server 2016 là một phương pháp mới để đảm bảo tính khả dụng liên tục của dịch vụ DHCP cho client.

DHCP failover trong Windows Server 2016 cho phép quản trị viên triển khai dịch vụ DHCP có khả năng phục hồi cao để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động liện tục  Các mục tiêu chính của tính năng này là:

 • Cung cấp tính khả dụng của dịch vụ DHCP mọi lúc cho mạng doanh nghiệp.
 • Nếu một DHCP server không thể truy cập được nữa, DHCP client có thể gia hạn địa chỉ IP hiện tại của nó bằng cách liên hệ với DHCP server khác.

Labs.ctl.vn hướng dẫn từng bước để triển khai DHCP failover. Bài Lab sử dụng hai Server và một Client.

DHCP failover

Task 1. Cài DHCP Server

Task 1. Cài DHCP Server

 1. Tại máy Client2 (đã join domain), vào Server Manager, chọn Add roles and Features.
 2. Màn hình Before you Begin ấn next,
 3. Màn hình Select Installation Type ấn next,
 4. Màn hình Select Destination Server ấn Next
 5. Màn hình Select server Roles, chọn checkbox DHCP Server, ấn add Features ấn Next.
 6. Màn hình Select Features ấn Next,
 7. Màn hình DHCP Server, ấn Next.
 8. Màn hình Confirm installation selections ấn Install.
 9. Chờ cài xong ấn Close.
 10.  Trên thanh menu bar, click vào Notifications màu vàng, chọn Complete DHCP Configuration
 11. Màn hình DHCP Post-Install configuration ấn Next
 12. Màn hình Authorization ấn Commit.
 13. Màn hình On the Summary ấn Close
 14. Thực hiện lại từ bước 1 đến bước 13 trên máy DC1

DHCP failover

Task 2. Cấu Hình DHCP Scope

Task 2. Cấu Hình DHCP Scope

 1. Tại máy DC1, vào Server Manager, chọn Tools, và chọn DHCP
 2. Màn hình DHCP, chọn dc1.ctl.vn, phải chuột vào IPV4, chọn New Scope
 3. Màn hình Welcome ấn Next 
 4. Màn hình Scope Name, trong phần Name nhập vào Scope 192, chọn Next 
 5. Màn hình IP Address Range, nhập các thông tin sau ấn Next
 • Start Ip Address: 192.168.1.50
 • End Ip Address: 192.168.1.200
 • Length: 24
 • Subnet Mask:255.255.255.0

6. Màn hình Add Exclusions and Delay ấn Next.

7. Màn hình Lease Duration ấn Next

8. Màn hình Configure DHCP options, chọn option Yes, I want to configure these options now ấn Next

9. Màn hình Router (Default Gateway) nhập vào 192.168.1.1 ấn Add ấn Next

10. Màn hình Domain Name and DNS Servers, ấn Next

11. Màn hình WINS Servers, ấn Next

12. Màn hình Activate Scope, chọn option Yes, I want to activate the scope now ấn Next.

13. Màn hình Completing the New Scope Wizard, ấn Finish

DHCP failover

Task 3: Cấu Hình DHCP failover

Task 3: Cấu Hình DHCP failover 

 1. Tại máy DC1, vào Server Manager, chọn Tools, và chọn DHCP
 2. Màn hình DHCP, chọn dc1.ctl.vn, phải chuột vào IPV4, chọn Configure Failover
 3. Màn hình Configure Failover Wizard ấn Next 
 4. Màn hình Specify the partner server to use for failover, trong phần Partner Server nhập vào 192.168.1.4 (Ip máy client2) ấn Next
 5. Màn hình Create a new failover relationship, nhập các thông tin sau:
 • Relationship Name: CTL Scope
 • Maximum Client Lead Time: trong phần hours nhập vào 0, và minutes nhập vào 15
 • Mode: chọn Load balance
 • Load Balance Percentage: 50%.
 • Chọn checkbox State Switchover Interval, để giá trị mặc định 60 minutes
 • Chọn checkbox Enable Message Authentication Shared Secret nhập vào Pa55w.rd, ấn Next, Finish, và Close

6. Tại máy Client2, vào Server Manager, chọn Tools, và chọn DHCP

7. Màn hình DHCP, chọn client2.ctl.vn, quan sát thấy trong IPV4 đã có Scope giống như trên máy DC1

8. Trở lại DC1, tại DHCP Manager, chọn dc1.ctl.vn, phải chuột vào Scope 192, chọn Deconfigure Failover, Ấn Ok, Ok Close

9. Trở lại Client2, vào DHCP, chọn client2.ctl.vn, quan sát thấy trong IPV4 không còn Scope nào.

DHCP failover

Hoàn tất Bài Lab

Lab Windows Server 2016 Bài 8

Leave a Reply