Triển Khai Data Deduplication – Lab Windows Server 2016 Bài 2

Data Deduplication là một role service của Windows Server 2016, dùng để xác định và loại bỏ trùng lặp trong dữ liệu mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn dữ liệu.

Mục tiêu của việc triển khai Data Deduplication là để lưu trữ nhiều dữ liệu hơn và sử dụng ít không gian đĩa vật lý hơn.

Bài lab này hướng dẫn cách triển khai Data Deduplication trên Windows Server 2016.

Trước khi thực hiện bài lab này bạn vào link sum.vn/baclieu copy nội dung trong folder Allfiles\Shares vào E:\Allfiles\Shares của máy Client02.

Hãy bảo đảm rằng trên đĩa E của máy Client02 đã có folder E:\Allfiles\Shares.(xem mô hình chuẩn bị ở bài 1)

Các Bước Triển Khai Data Deduplication

Bài lab được triển khai qua các bước sau:

1. Cài Data Deduplication role service

2. Kiểm tra trạng thái của Data Deduplication

3. Cấu hình Data Deduplication

4. Cấu hình optimization và xem trạng thái của nó 

5. Kiểm tra file đã được Tối Ưu.

Thực Hiện Triển Khai Data Deduplication

Bước 1. Cài Data Deduplication role service

Bước 1. Cài Data Deduplication role service 

 1. Tại máy client02, vào Server Manager, chọn Add roles and features
 2. Cửa sổ Before you begin ấn Next.
 3. Cửa sổ Select installation type, ấn Next.
 4. Cửa sổ Select destination server, ấn Next
 5. Cửa sổ Select server roles, chọn mũi tên File and Storage Services (4 of 12 installed), chọn mũi tên File and iSCSI Services (3 of 11 installed), check chọn Data Deduplication ấn Next
 6. Cửa sổ Select features, ấn Next
 7. Cửa sổ Confirm installation selections, ấn Install
 8. Chờ cài xong ấn Close

Data Deduplication

Bước 2: Kiểm tra trạng thái của Data Deduplication

Bước 2: Kiểm tra trạng thái của Data Deduplication

 1. Tại Client02, vào PowerShell, thực hiện lệnh Get-DedupVolume 
 2. Sau đó thực hiện lệnh Get-DedupStatus 

(Cả 2 lệnh đều không có kết quả vì Data Deduplication chưa được enable sau khi cài)

3. Tiếp tục thực hiện lệnh Measure-Command -Expression {Get-ChildItem –Path E:\ -Recurse} 

(Chụp màn hình để ghi nhớ kết quả để so sánh với phần Lab sau)

Triển Khai Data Deduplication

Bước 3: Cấu hình Data Deduplication

Bước 3: Cấu hình Data Deduplication 

 1. Tại máy Client02, vào Server Manager, chọn File and Storage Services, và chọn Disks
 2. Cửa sổ VOLUMES, chọn E:
 3. Phải chuột vào E: chọn Configure Data Deduplication

Triển Khai Data Deduplication

4. Cửa sổ Volume (E:\), Trong phần Data deduplication chọn General purpose file server. Trong phần Deduplicate files older than (in days) nhập vào 0. ấn Set Deduplication Schedule 

Triển Khai Data Deduplication

5. Cửa sổ client02 Deduplication Schedule, check vào Enable throughput optimization ấn OK

Triển Khai Data Deduplication

6. trở lại cửa sổ Volume (E:\), ấn ADD

7. Cửa sổ Select Folder, chọn (E:), và chọn folder shares, ấn Select Folder, ấn Ok

Triển Khai Data Deduplication

Bước 4: Cấu hình optimization và xem trạng thái của nó

Bước 4: Cấu hình optimization và xem trạng thái của nó 

 1. Tại Client02, vào PowerShell, thực hiện lệnh sau để start Data Deduplication trên E:

Start-DedupJob E: -Type Optimization –Memory 50 

2. Tiếp tục thực hiện lệnh để xem kết quả:

Get-DedupJob –Volume E:

(Thực hiện lại lệnh này cho đến khi thấy Progress là 100%.) 

Triển Khai Data Deduplication

Bước 5: Kiểm tra file đã được Tối Ưu.

Bước 5: Kiểm tra file đã được Tối Ưu.

 1. Tại máy client02, vào File Explorer, chọn E:\Labfiles\Mod04
 2. Phải chuột vào file ContosoP1AnnualReport.docx, chọn Properties
 3. Xem sự khác biệt của Size và Size on disk (có thể thực hiện lại bước 2 nhiều lần để thấy kết quả)
 4. Trở lại PowerShell thực hiện lệnh Get-DedupStatus –Volume E: |fl 
 5. Tiếp tục thực hiện lệnh: Get-DedupVolume –Volume E: |fl 

(xem số file và dung lượng đươc tối ưu, 2 lênh này sẽ không có kết quả khi bạn thực hiện ở Bước 2)

Data Deduplication

6. Vào Server Manager, chọn File and Storage Services, và chọn Disks

7. Cửa sổ Disks, chọn TieredVirtDisk, cửa sổ VOLUMES, chọn E:

8. Phải chuột vào E: chọn Properties, xem giá trị của Deduplication Rate và Deduplication Savings

Triển Khai Data Deduplication

9. Trở lại PowerShell thực hiện lệnh

Measure-Command -Expression {Get-ChildItem –Path E:\ -Recurse} 

So sánh với kết quả bạn đã thực hiện ở Bước 2, mục 3

Triển Khai Data Deduplication

Mr CTL – CTL.VN

Lab Windows Server 2016 Bài 3

Leave a Reply